Redegørelse om inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S

24-10-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i september 2014 på inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte områder med særlig fokus på kreditrisici. Inspektionen var en opfølgning på seneste inspektion, hvor banken blev påbudt foranstaltninger for på ny at opfylde det individuelt fastsatte solvenskrav på 12 pct., hvilket banken efterfølgende opfyldte.

Sammenfatning og risikovurdering

Banken har gennem hele den finansielle krise haft betydelige underskud blandt andet som følge af den tidligere meget decentrale styring samt høje omkostninger og svag kreditkvalitet. Banken har siden seneste inspektion i 2012/2013 fortsat arbejdet hen imod at gøre forretningsmodellen mere holdbar.

Fordelingen af udlån er henholdsvis ca. 39 pct. til privatkunder (51 pct. i gruppe 3-institutter) og ca. 61 pct. (49 pct. i gruppe 3-institutter) til erhvervskunder. Banken er i særlig grad eksponeret mod landbruget, der tegner sig for godt 21 pct. af de samlede udlån (10 pct. i gruppe 3-institutter), og således udgør en større andel end ved seneste inspektion. Dette er en konsekvens af bankens i øvrigt faldende udlån. Bankens kreditstyring i forhold de mange svage landbrugsengagementer fremstod hensigtsmæssig.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens 43 største udlån, 285 udvalgte stikprøver blandt bankens øvrige udlån samt udlån med bankens bestyrelse og direktion.

Blandt bankens 43 største udlån (alle udlån over 20 mio. kr.) var der objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 20 engagementer, svarende til 57 pct. målt på volumen. Banken havde, bortset fra et enkelt tilfælde, konstateret OIV på disse.

Boniteten af de store engagementer vurderes at være yderst ringe, idet kun 9 pct. af volumen kan karakteriseres som havende normal bonitet.

Blandt de mindre udlån (under 20 mio. kr.) viste Finanstilsynets stikprøvegennemgang, at der målt på volumen var OIV i ca. 21 pct. af udlånet. 25 pct. af udlånene i denne del af porteføljen var med normal bonitet, hvorimod 54 pct. var med svaghedstegn eller væsentlige svaghedstegn.

Baseret på gennemgangen vurderer Finanstilsynet, at der var nedskrevet tilstrækkeligt på den samlede udlånsportefølje.

Finanstilsynet gav imidlertid banken påbud om at værdiregulere enkelte af bankens egne ejendomme for i alt ca. 25 mio. kr.

Finanstilsynets gennemgang af bankens dokumentation for opgørelse af det individuelle solvensbehov afdækkede flere fejl af mindre beløbsmæssig betydning, hvorfor banken fik påbud om at forbedre sin dokumentation på dette område.

På baggrund af inspektionen har banken efter dialog med Finanstilsynet forhøjet sit individuelle solvensbehov til 13,3 pct. opgjort pr. 30. september 2014. Finanstilsynet har blandt andet fundet behov for, at banken skal foretage en kapitalreservation til afdækning af risici som følge af de nedjusterede forventninger til landbrugserhvervet. Banken har opgjort dette tillæg til 30 mio. kr., hvilket Finanstilsynet har accepteret. Bankens faktiske solvens pr. 30. september 2014 er af banken opgjort til 12,9 pct. efter værdiregulering af egne ejendomme. Banken opfyldte dermed ikke solvensbehovet pr. 30. september 2014. Allerede inden Finanstilsynets inspektion havde banken pr. 30. juni 2014 en meget lav solvensoverdækning på 0,1 pct. i forhold til bankens egen solvensbehovsopgørelse på 12,5 pct.

Banken har pr. 23. oktober 2014 solgt en betydelig aktiepost i DLR Kredit A/S, hvorved bankens faktiske solvens foreløbigt er opgjort til 15,4 pct., således banken nu opfylder det individuelle solvensbehov.

Banken har siden seneste inspektion styrket sin administrative organisation. På trods af en betydelig styrkelse af kredithåndteringen, er der fortsat behov for at styrke risikoidentifikationen på de mindre udlån, ligesom banken fik påbud relateret til bankens kreditpolitik.

Banken fik enkelte påbud relateret til bestyrelsens arbejde i forhold til protokollering og udformningen af instruksen til direktionen. Herudover fik banken påbud om at sikre, at der ikke fremover forekommer ubevilgede overtræk på eksponeringer med bestyrelsesmedlemmer, idet Finanstilsynet konstaterede gentagne ubevilgede overtræk med et medlem af bankens bestyrelse.

Banken fik desuden påbud om at styrke indsatsen overfor registrering af operationelle hændelser.

 

Senest opdateret 24-10-2014