Lov om værdipapirhandel m.v. § 39, stk. 1 - Dom – Vestjysk Bank A/S (tidligere Aarhus Lokalbank A/S)

31-10-2014

Afsagt dom den 31. oktober 2014 til Finanstilsynets beslutning af 9. november 2010

Den 9. november 2010 politianmeldte Finanstilsynet Aarhus Lokalbank A/S for overtrædelse af forbuddet mod kursmanipulation, jf. lov om værdipapirhandel m.v. § 39 stk. 1.

Retten i Aarhus har den 31. oktober 2014 afsagt dom i sagen.

Aarhus Lokalbank A/S var tiltalt for i perioden fra den 1. september 2009 til den 5. februar 2010 at have begået kursmanipulation jf. straffelovens § 299 d (tidligere værdipapirhandelslovens § 94), jf. værdipapirhandelslovens 39, stk. 1, jf. § 38, stk. 1, nr. 2 og 4, i forbindelse med bankens handel med bankens egne aktier på Børsen, Nasdaq OMX København A/S. Sagen har været hovedforhandlet over 14 retsdage.

En enig domsmandsret fandt, at der var begået kursmanipulation.

Ved afgørelsen lagde retten bl.a. vægt på, at banken fastholdt kursen på sine bud uændret i lange perioder, og at kursen lå i et niveau, der medførte, at størstedelen af de aktier, der blev solgt, tilfaldt banken. Hvis banken blev handlet ud af markedet, stillede banken efterfølgende et nyt bud i samme kurs som hidtil, også selvom der i mellemtiden var handlet til en lavere kurs, hvilket var egnet til at påvirke kursen på aktien i en retning, der afveg fra aktiens værdi i markedet. Retten lagde endvidere vægt på, at formålet med bankens tilstedeværelse i markedet ikke var at erhverve aktier, og at bankens bud havde en fremtrædende position i markedet, både for så vidt angår kurs og volumen, hvilket var egnet til at misinformere markedsdeltagerne om kurs og efterspørgsel på aktien.

Banken blev dømt til at betale en bøde på 1 mio. kr.

Ved strafudmålingen tog retten i formildende retning bl.a. i betragtning, at reglerne om kursmanipulation er komplicerede, og at Finanstilsynet på gerningstidspunktet ikke havde udarbejdet en vejledning om bankers market making i egne aktier.

Det skal bemærkes, at dommen er anket.

Senest opdateret 05-05-2015