Redegørelse om inspektion i Vistoft Sparekasse

28-03-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i februar/marts 2014 på inspektion i Vistoft Sparekasse. På undersøgelsen blev udvalgte risikoområder gennemgået med hovedvægten lagt på sparekassens kreditområde samt kapitaldækning.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel er i udgangspunktet at udøve traditionel pengeinstitutvirksomhed med almindelige indlåns- og udlånsprodukter. Sparekassen har dog ikke defineret sit lokalområde i forretningsmodellen, og der er mange kunder, som er bosiddende uden for sparekassens naturlige markedsområde. Udlån til private udgør ca. 76 pct. af de samlede udlån.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen 105 store engagementer ud af i alt 133 engagementer større end 2 pct. af basiskapitalen udvalgt ud fra en risikovurdering, svarende til ca. 73 pct. af de samlede udlån og garantier. Herudover blev der gennemgået en tilfældig udvalgt stikprøve på 26 engagementer i intervallet mellem 200.000 kr. og 512.000 kr. Desuden gennemgik Finanstilsynet alle engagementer med direktionen og bestyrelsen.  

Finanstilsynet fandt i alt yderligere nedskrivninger for 14,5 mio.kr., heraf 11,3 mio. kr. ved gennemgang af de store engagementer. Gennemgangen af den udvalgte stikprøve gav anledning til mernedskrivninger på 3,2 mio. kr. Forøgelsen indebærer en tredobling af sparekassens samlede nedskrivninger.

Engagementsgennemgangen viste, at en høj andel af kunderne har finansielle problemer, idet 48 pct. af volumen på de gennemgåede store engagementer enten har væsentlige svaghedstegn eller er omfattet af objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Således er 33 store engagementer omfattet af OIV, heraf konstaterede Finanstilsynet OIV i 11 af disse, svarende til en forøgelse af engagementer med OIV på 50 pct.

Det er Finanstilsynets vurdering, at den høje andel af svage kunder er usædvanlig, når det samtidig tages i betragtning, at størstedelen af engagementerne er ydet til privatkunder.

Finanstilsynet konstaterede på den baggrund, at sparekassens kreditstyring, herunder bevillingsgrundlaget, er væsentligt under niveauet for sammenlignelige institutter. Sparekassen fik derfor påbud om at forbedre sin administrative praksis i forhold til den løbende overvågning af svage engagementer samt sikre en bedre regnskabsmæssig praksis omkring måling af udlån. Sparekassen fik desuden påbud om at foretage en løbende kontrol og regelmæssig test af kundernes klassifikation. Sparekassen fik endvidere påbud om sikre, at værdiansættelsen af sikkerheder sker under hensyntagen til forsigtighed i lyset af gældende markedsforhold.

Sparekassen fik en risikooplysning om, at den har en usædvanlig høj risikoprofil på sine kunder og en risikooplysning om fremadrettet at stille krav om strammere byggestyring i forbindelse med mellemfinansiering af byggesager.

Bestyrelsen påbydes fremadrettet at overvåge, at direktionen varetager sine opgaver på en betryggende måde. Herudover påbydes bestyrelsen at sikre, at sparekassen har effektive procedurer til at identificere, forvalte, overvåge og rapportere om de risici, som sparekassen er eller kan blive udsat for.

Sparekassens faktiske solvens udgør efter nedskrivninger 9,0 pct., mens solvensbehovet udgør 20,3 pct. opgjort ultimo 2013.

Finanstilsynet har på denne baggrund fastsat et solvenskrav på 20,3 pct., svarende til en tilstrækkelig basiskapital på 27,3 mio. kr.

Sparekassen fik en risikooplysning om, at det høje solvensbehov er udtryk for, at sparekassen har betydelige risici, der kan føre til yderligere nedskrivninger, hvilket vil true sparekassens fortsatte eksistens. Sparekassen bør derfor hurtigst muligt få tilført yderligere kapital eller søge fusion.

Nedskrivningerne har medført, at sparekassens faktiske solvens ultimo 2013 er lavere end Finanstilsynets opgjorte solvenskrav på 20,3 pct. Sparekassens faktiske solvens ultimo december 2013 skønnes efter udgiftsførslen af nedskrivningerne at udgøre 9,0 pct., hvilket er over lovens minimumskrav på 8 pct.

 

I henhold til separat afgørelse fra Det Finansielle Råd skal sparekassen derfor fremsende en genopretningsplan til Finanstilsynet. Genopretningsplanen skal indeholde en plan for de nødvendige foranstaltninger, der skal iværksættes, for at sparekassen inden for en overskuelig fremtid igen kan overholde solvenskravet.

 

Sparekassen har ligeledes modtaget en række dispositionsbegrænsende påbud, herunder påbud om ikke at udbetale udbytte eller renter til sparekassens garantkapital og påbud om, at sparekassen ikke påtager sig væsentlige nye risici.

 

Påbuddene skal efterleves, indtil sparekassen igen overholder solvenskravet.

 

Se Finanstilsynets afgørelse her

 

Senest opdateret 28-03-2014