Redegørelse om inspektion i PFA Pension

28-03-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i august-september 2013 på inspektion i PFA Pension.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen selskabets forretningsmodel og den valgte risikoprofil. Gennemgangen tog udgangspunkt i bestyrelsens politikker og retningslinjer, som fastsætter risikoappetitten på investerings- og forsikringsområdet. Derudover gennemgik Finanstilsynet virksomhedens dokumentation for opgørelsen af det individuelle solvensbehov, herunder identifikation og kvantificering af risici, valg af metode samt kapitalplan og kapitalnødplan.

Sammenfatning og risikovurdering

PFA Pension er Danmarks største livsforsikringsselskab med over 600.000 pensionskunder.

Bestanden af traditionel livsforsikring med opsparing i form af garanterede gennemsnitsrenteprodukter udgør med ca. 87 pct. størstedelen af forpligtelserne. PFA Pensions gennemsnitlige grundlagsrente på gennemsnitsrenteproduktet er ca. 2,8 pct., hvilket er på niveau med gennemsnittet af sammenlignelige selskaber. Præmieindbetalingerne var i 2012 fordelt med ca. 48 pct. til gennemsnitsrenteprodukter og ca. 52 pct. til markedsrenteprodukter. Størstedelen af PFA Pensions nye kunder vælger et markedsrenteprodukt.

En del af PFA Pensions forretningsmodel er anvendelsen af kundekapital (særlige bonushensættelser). PFA Pension har anket et påbud fra Finanstilsynet af 18. juni 2013 vedrørende anvendelse af de såkaldte kollektive særlige bonushensættelser til kunderabatter. Det er Finanstilsynets vurdering, at PFA Pension ved at finansiere rabatter til udvalgte kunder ved brug af midler hidrørende fra kollektive særlige bonushensættelser handler i strid med kravet om rimelighed. Finanstilsynet vil i fremtiden have fokus på PFA Pensions anvendelse af kollektive særlige bonushensættelser.    

Selskabets kunder har siden 2011 løbende haft mulighed for omvalg fra gennemsnitsrente til markedsrente. PFA Pension har anvendt en gennemsnitlig beregningsmetode. I efteråret 2013 blev der sendt et lovforslag i høring, der fremover vil regulere den kompensation, selskabernes kunder skal tilbydes ved et omvalg. PFA Pension valgte på den baggrund midlertidigt at sætte sit tilbud om omvalg i bero for at afvente den fremadrettede regulering.

PFA Pensions individuelle solvensbehov anvendes som en integreret del af selskabets risikostyring og investeringsstrategi.

I forhold til sammenlignelige selskaber havde PFA Pension i 5-års perioden 2008-2012 højere afkast på gennemsnitsrenteproduktet og lavere gennemsnitlige omkostninger.

På investeringsområdet har Finanstilsynet konstateret, at bestyrelsen ikke har taget tilstrækkelig stilling til koncentrationsrisikoen for obligationsbeholdningen i gennemsnitsrentemiljøet. Finanstilsynet gav derfor selskabet påbud om, at bestyrelsen skal sikre, at der ikke foreligger en uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt kategori af aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering.

Selskabet fik endvidere en risikooplysning som følge af, at bestyrelsen ikke har taget tilstrækkelig stilling til koncentrationsrisiko for obligationsporteføljen i markedsrentemiljøet.

Derudover fik selskabet en påtale for at have truffet beslutning om køb af et pengeinstitut på et skriftligt bestyrelsesmøde. Selskabet fik endvidere en påtale, fordi selskabet ikke kunne foretage en opgørelse af de registrerede aktiver i løbet af 24 timer i forbindelse med et uanmeldt revisionsbesøg.

Det gældende kapitalkrav for PFA Pension var ultimo 2013 solvenskravet, som udgjorde ca. 10 mia. kr. mod en basiskapital på ca. 21,5 mia. kr., svarende til en solvensdækning på ca. 2,1. Finanstilsynet vurderer, at selskabet har tilstrækkelig kapital i forhold til de nye kapitalregler, der trådte i kraft 1. januar 2014.

 

Senest opdateret 28-03-2014