Redegørelse om inspektion i MELES Insurance A/S

15-05-2014

Redegørelse om inspektion i MELES Insurance A/S

Finanstilsynet var i januar 2014 på inspektion hos MELES Insurance A/S (MELES).

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, forsikringsområdet, investeringsområdet og kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

MELES er et forsikringsselskab (captive) for Dachser koncernen og tegner direkte forsikringer inden for transport og ansvar. MELES’s masterpolice har risikobegrænsende vilkår. Der er således tale om korthalet forretning, som ikke indebærer hensættelsesrisici af betydning, og den årlige risiko er begrænset med genforsikring. MELES har en skadesafdeling i Tyskland, som behandler skader for Dachser koncernen. Gennemgangen af selskabets hensættelser gav ikke anledning til bemærkninger.

Finanstilsynet gennemgik selskabets politikker, retningslinjer og forretningsgange. Gennemgangen resulterede i påbud til selskabet om opdatering af retningslinjer vedrørende registrerede aktiver, outsourcing og koncerninterne transaktioner. Derudover fik MELES påbud om at opdatere retningslinjen om arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion.

Selskabet har outsourcet administration, porteføljeforvaltning, rapportering samt captive-management, herunder solvensberegningen. På inspektionen fik MELES påbud om, at selskabets outsourcingsaftaler skal udformes, så de opfylder kravene i lovgivningen.

Ydermere fik MELES påbud om at redegøre for, hvorledes selskabet i fremtiden vil sikre, at de outsourcede aktiviteter udføres med tilstrækkelig kvalitet. Bestyrelsen skal sikre, at der føres løbende kontrol med rapportering fra leverandørene samt, at leverandøren lever op til forpligtelser i kontrakten.

Finanstilsynet gennemgik selskabets investeringer. Selskabet har en meget konservativ investeringsstrategi bestående af statsobligationer samt indskud i banker. Der investeres i korte statsobligationer indenfor EU. Gennemgangen gav ingen anledning til bemærkninger.

Selskabet bruger standardmodellen til beregning af det individuelle solvensbehov. Selskabet opererer med en treårig kapitalplan og har en operationel kapitalnødplan. Finanstilsynet gennemgik MELES’s samlede årlige risikoeksponering og sammenholdt den med selskabets kapitalstyrke. Finanstilsynet vurderer, at der er balance mellem risiko og kapital.

Det individuelle solvensbehov er ultimo 4. kvartal 2013 opgjort til 27,8 mio. kr., kapitalkravet til 27,6 mio. kr. og basiskapitalen til 101,6 mio. kr. Dermed er selskabets solvensgrad på 365 pct.

Senest opdateret 15-05-2014