Redegørelse om inspektion i Dahab Shiil Money Transfer Service ApS (hvidvaskområdet)

03-07-2014

 

Indledning

Finanstilsynet har i juli 2013 foretaget inspektion hos Dahab Shiil Money Transfer Service ApS (herefter Dahab Shiil) med henblik på at undersøge, om selskabet overholder gældende regler på hvidvaskområdet.

Risikovurdering og sammenfatning

Dahab Shiil har en begrænset tilladelse til at udøve pengeoverførselsvirksomhed og gennemfører primært transaktioner til Somaliland i Somalia, men også til Uganda og Kenya. Selskabet fungerer som agent for DahabShiil Transfer International Ltd. (herefter DahabShiil International) og anvender dette selskabs it-systemer. Dahab Shiil har udover kontoret i København samarbejde med tre selskaber beliggende i henholdsvis Kolding, Aalborg og Aarhus. Selskaberne fungerer som agenter, og har ikke selvstændig tilladelse.

På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets vurdering, at Dahab Shiils foranstaltninger med henblik på at begrænse risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme er helt utilstrækkelige, og at selskabet har overtrådt væsentlige bestemmelser i hvidvaskloven. I denne vurdering er specielt lagt vægt på selskabets høje risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Finanstilsynet har derfor besluttet at anmelde selskabet til politiet.

Pengeoverførselsvirksomheder (non-banking) vurderes generelt at have en betydelig risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Derudover overfører selskabet penge til Somalia og Kenya, som Finanstilsynet vurderer til at være lande, som har helt utilstrækkelige regler til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Selskabet har også tre agenter, som anvender selskabets overførelsessystem, uden at disse agenter er undervist i virksomhedens hvidvaskprocedurer.

Finanstilsynets undersøgelse har endvidere givet anledning til en række påbud på baggrund af:

  • Mangelfulde interne procedurer og undervisning.
  • Manglende legitimation af kunder.
  • Utilstrækkelig efterlevelse af opmærksomheds-, overvågnings, undersøgelses- og indberetningspligt.
  • Udførelse af agentforhold.

Finanstilsynet vurderer, at selskabets interne undervisningsmateriale er meget generelt og tydeligt bærer præg af at oprinde fra DahabShiil International, idet undervisningen ikke er tilpasset de danske regler. Finanstilsynet har påbudt selskabet at sikre, at selskabets ansatte og hvidvaskansvarlig er bekendt med de pligter, der fremgår af hvidvaskloven, og at udarbejde tilstrækkelige skriftlige interne regler herom.

Finanstilsynet har vurderet selskabets procedurer for legitimation af kunder og har udvalgt en række kunder til stikprøvegennemgang. På denne baggrund har Finanstilsynet påbudt selskabet at sikre, at henholdsvis selskabets faste kunder og lejlighedskunder bliver legitimeret i tilstrækkelig grad, samt at gennemføre procedurer, som sikrer, at selskabet indhenter tilstrækkelige oplysninger om kunders formål med forretningsforbindelsen og det tilsigtede omfang heraf. Derudover er selskabet påbudt at sikre, at identitets- og kontroloplysninger opbevares i mindst 5 år efter at kundeforholdet er ophørt.

Selskabet har ikke konkrete eksempler på, at medarbejderne har været opmærksomme på en mistænkelig transaktion. Selskabet har ikke selv et overvågningssystem, men oplyser, at selskabets transaktioner overvåges af DahabShiil International i Somalia. Selskabet har ikke haft sager, hvor de har undersøgt en mistænkelig transaktion nærmere, og har derved heller ikke foretaget indberetning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvilket af selskabet begrundes med, at overvågningen foretages af DahabShiil International.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at selskabets efterlevelse af hvidvasklovens krav om opmærksomhedspligt og overvågning er helt utilstrækkelig. Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at indføre procedurer, der sikrer, at selskabet opdager mistænkelige transaktioner, samt at selskabet undersøger mistænkelige transaktioner og noterer og opbevarer resultater af heraf i 5 år.

Selskabet har tre agenter i Jylland, som udfører transaktioner på vegne af selskabet. De tre agenter er selvstændige juridiske enheder og er ikke ejet af selskabet eller DahabShiil International. Det er i henhold til lov om betalingstjenester og elektroniske penge kun betalingsinstitutter, som kan have agenter. Det er ikke tilladt at have agenter under en begrænset tilladelse, hvorfor Finanstilsynet har påbudt selskabet at ophøre med at have agenter.

 

Senest opdateret 03-07-2014