Påbud for overtrædelse af §§ 33-35 i lov om forsikringsformidling i forbindelse med oplysninger på hjemmeside

11-07-2014

Påbud

Finanstilsynet påbyder Next Forsikring A/S at gøre oplysningerne om agentforholdet lettere tilgængelige, så det for en forbruger er nemt og hurtigt at gøre sig bekendt med de nævnte oplysninger på en tydelig og nøjagtig måde, jf. lov om forsikringsformidling §§ 33-35.

Baggrund

Finanstilsynet henvendte sig den 13. maj 2014 til Next Forsikring A/S, blandt andet på baggrund af en avisartikel i Børsen den 25. april 2014, hvori Next Forsikring A/S fremstod som et selvstændigt forsikringsselskab og ikke en forsikringsagent tilknyttet Nem Forsikring A/S.

Finanstilsynet anmodede på denne baggrund Next Forsikring A/S om en redegørelse for, hvorledes virksomheden opfyldte informationsforpligtelsen for forsikringsagenter generelt og særligt i forhold til at oplyse om, at selskabet agerer som agent for og modtager provision fra Nem Forsikring A/S.

Finanstilsynet modtog Next Forsikring A/S’ redegørelse den 14. maj 2014. Af redegørelsen fremgår det, at Next Forsikring A/S i de ”Almindelige betingelser” oplyser om fortrydelsesadgang, klageadgang, risikoen for dobbeltforsikring, provision mv., og at Next Forsikring på policen oplyser om til- og fravalg af forsikringsdækninger og forsikringens dækningsomfang.

Retligt grundlag

Af § 33 i lov om forsikringsformidling fremgår det, at forsikringsagentvirksomheden senest samtidig med at en konkret forsikringsaftale indgås skal give kunden en række oplysninger, herunder blandt andet information om, at forsikringsagentvirksomheden har indgået en aftale med et eller flere bestemte forsikringsselskaber om at formidle forsikringsprodukter, og at kunden på anmodning herom kan få oplyst navnene på disse forsikringsselskaber.

Af § 34 i lov om forsikringsformidling fremgår det, at forsikringsagentvirksomheden senest samtidig med at en konkret forsikringsaftale indgås skal give kunden en række oplysninger om forsikringsaftalens primære indhold, herunder blandt andet om forsikringsagentvirksomheden modtager provision eller andet vederlag som følge af forsikringsformidlingen. 

Af § 35 i lov om forsikringsformidling fremgår det, at de i §§ 33 og 34 angivne oplysninger skal gives kunden på en tydelig og nøjagtig måde, der er forståelig for kunden og på dansk, medmindre andet sprog er aftalt mellem parterne.

Finanstilsynets vurdering

Finanstilsynet vurderer på baggrund af Next Forsikring A/S’ redegørelse, at Next Forsikring opfylder de fleste af kravene til informationer i lov om forsikringsformidling §§ 33 og 34.

Det fremgår dog af redegørelsen, at oplysninger om, at Next Forsikring A/S agerer som agent for Nem Forsikring A/S, fremgår af de ”Almindelige betingelser” under ”Juridiske oplysninger,” samt af hjemmesiden under ”Information,” ”Forsikringsbetingelser”, ”NEXT er et forsikringsagentur.”

Oplysningerne fremgår således af hjemmesiden. Finanstilsynet vurderer dog, at oplysningerne er svære at finde, da fanen ”Information” findes i bunden af hjemmesiden, og Finanstilsynet vurderer derfor ikke, at oplysningerne om agentforholdet gives på en tydelig og nøjagtig måde. Det vil være mest naturligt at give oplysninger af denne karakter under fanen ”Om NEXT.”

På denne baggrund påbyder Finanstilsynet Next Forsikring A/S at gøre oplysningerne om agentforholdet lettere tilgængelig, så det for en forbruger er nemt og hurtigt at gøre sig bekendt med disse oplysninger.

Next Forsikring A/S skal hurtigst muligt og senest den 15. august 2014 meddele Finanstilsynet, hvordan virksomheden har efterlevet ovenstående påbud.

Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, 1780 København V., tlf. 33 30 76 22, jf. § 53 i lov om forsikringsformidling. Det er forbundet med et gebyr at klage til Erhvervsankenævnet.

Offentliggørelse

Det følger af § 49b i lov om forsikringsformidlere, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet og som er af almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse og påbuddet vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Senest opdateret 11-07-2014