Redegørelse om inspektion i Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S

19-02-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i februar 2014 på inspektion i Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på selskabets forretningsmodel, bestyrelsens og direktionens arbejde samt selskabets opgørelse af det individuelle solvensbehov.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig på at yde skønsmæssig porteføljepleje primært vedrørende high-yield virksomhedsobligationer til institutionelle kunder såsom investeringsforeninger og investeringsfonde.

Finanstilsynet har ikke på undersøgelsen fundet væsentlige risici i selskabet.

Finanstilsynet har dog konstateret nogle enkelte overtrædelser af den finansielle lovgivning for fondsmæglerselskaber, herunder gav Finanstilsynet selskabet en påtale for i en længere periode ikke at have haft en ansat som ansvarlig for compliancefunktionen. Selskabet havde outsourcet denne funktion, men der skal fortsat være en medarbejder i selskabet, der er ansvarlig for compliancefunktionen.

Selskabets solvensbehov pr. 31. december 2013 var 44,5 pct. (svarende til kravet om at have en solvens på mindst en fjerdedel af de faste omkostninger i 2012). Den faktiske solvens pr. 31. december 2013 var 69,0 procent. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af selskabets solvensbehov.

 

Senest opdateret 19-02-2014