Lov om værdipapirhandel m.v. § 27, stk. 1 - Dom – Pandora A/S

03-12-2014

Afsagt dom den 2. december 2014 til Finanstilsynets beslutning af 9. januar 2012.

Den 9. januar 2012 politianmeldte Finanstilsynet Pandora A/S for overtrædelse af pligten til hurtigst muligt at offentliggøre intern viden, jf. lov om værdipapirhandel m.v. § 27 stk. 1.

Retten i Glostrup har den 2. december 2014 afsagt dom i sagen og har i den forbindelse udsendt følgende pressemeddelelse:

Pandora pålagt bøde, fordi selskabet ikke i rette tid offentliggjorde nedsatte forventninger til årsresultat. 
02-12-2014 

Smykkevirksomheden Pandora oplevede frem til og med 2010 en rivende omsætningsfremgang.
I en selskabsmeddelelse i april 2011 præsenterede selskabet en forventning om omsætningsvækst i 2011 på 30 %.

I løbet af foråret 2011 stagnerede omsætningen imidlertid drastisk, og situationen forværredes henover juni og juli. 

Den 2. august 2011 udsendte Pandora en ny selskabsmeddelelse, nu med oplysning om en forventet omsætningsvækst på 0 %, hvilket også endte med at blive årets resultat.

Efter lov om værdipapirhandel  § 27, stk. 1, har et børsnoteret selskab pligt til hurtigst muligt at offentliggøre intern viden, der direkte vedrører selskabets virksomhed.

Anklagemyndigheden rejste på grundlag af Finanstilsynets undersøgelse af forløbet tiltale mod Pandora for overtrædelse af § 27, stk. 1, idet det var Finanstilsynets opfattelse, at Pandora burde have foretaget offentliggørelse af de ændrede forventninger allerede i starten af juli eller i hvert fald på et tidligere tidspunkt end den 2. august 2011.

Retten gav ikke medhold i, at der allerede i starten af juli hos Pandora kunne siges at foreligge intern viden, som burde offentliggøres.

Retten var enig med Pandora i, at der burde indrømmes en vis tid til at validere de indrapporterede tal fra den omfattende virksomheds mange afdelinger samt foretage beregninger og vurdere konsekvenserne for helårsresultatet. 

Men retten fandt, at selskabsledelsen den 18. – 19. juli 2011 var i besiddelse af tilstrækkelig viden om, at forventningerne til helårsresultatet måtte justeres så markant, at der da var pligt til straks at foretage offentliggørelse.

Da offentliggørelse først fandt sted den 2. august 2011, er der sket overtrædelse af § 27, stk. 1.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om en bøde på mellem 2,5 million kr. og 5 million kr.

Retten fastsatte bøden til 2 million kr.

Bøden er fastsat ud fra Pandoras økonomiske forhold.  Derudover er der på den ene side blev lagt vægt på varigheden af forsinkelsen og betydningen af oplysningen, på den anden side på, at Pandora selv valgte at fremskynde selskabsmeddelelsen, der ellers først var planlagt udsendt 14 dage senere.

Pandora A/S har anket dommen

Senest opdateret 03-12-2014