Redegørelse om inspektion i Ulfborg Sparekasse

09-04-2014

 

 

Indledning

Finanstilsynet var i februar 2014 på inspektion i Ulfborg Sparekasse. På undersøgelsen blev alle sparekassens væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, som har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Ulfborg Sparekasses forretningsmodel er primært at udøve pengeinstitutvirksomhed med almindelige indlåns- og udlånsprodukter og investere sine indlån i noterede værdipapirer. Sparekassens udlånskunder er hovedsageligt privatkunder samt enkelte mindre erhvervsdrivende. Det primære forretningsområde er Ulfborg og Ulfborg Kirkeby, som udgør nærområdet. Grundet sparekassens store indlånsoverskud er der en stor position i værdipapirer, hvorefter markedsrisici er sparekassens største risici.

Sparekassens udlån og andre tilgodehavende udgjorde pr 31. december 2013 ca. 9 pct. af sparekassens samlede aktiver, mens aktier og obligationer udgjorde ca. 87 pct. Sparekassen har ingen udlånsengagementer, der udgør mere end 10 pct. af basiskapitalen. Sparekassen har en relativ stor andel af sin aktieportefølje i en enkelt virksomhed. Posten svarer til 23,6 pct. af basiskapitalen, hvorfor sparekassen har en koncentreret risiko her, der ligger indenfor men tæt på den maksimale grænse på 25 % af basiskapitalen.

Sparekassen har en høj renterisiko på 9,3 pct. (0,7 mio. kr.) i forhold til sammenlignelige institutter på 0,7 pct.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen alle udlånsengagementer, i alt 20 engagementer. Ingen af de 20 engagementer viste svaghedstegn eller objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), hvorfor der ikke er nedskrivninger i sparekassen. Engagementerne er samlet 2,5 mio.kr. og egenkapitalen 7,2 mio.kr., hvorfor sparekassen kan tabe alle engagementer og stadig have positiv egenkapital.

Sparekassen modtog enkelte påbud på ledelsesområdet, herunder påbud om at sikre, at bestyrelsens forhandlingsprotokol afspejler bestyrelsesmødernes drøftelser og beslutninger.

Finanstilsynet gav desuden påbud om, at bestyrelsen årligt skal gennemgå bestyrelsens forretningsorden, politikker og instruks til direktionen.

Finanstilsynet understregede, at sparekassen fortsat tæt bør følge eksponeringen mod rente- og aktierisici. Sparekassen er eksponeret herfor gennem relativt store placeringer i noterede værdipapirer. Det er Finanstilsynets vurdering, at sparekassen ikke generelt har placeret indlånsoverskuddet spekulativt.

Sparekassen havde pr 31. december 2013 opgjort sit individuelle solvensbehov til 16,4 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 23 pct. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt.

 

Senest opdateret 09-04-2014