Redegørelse om inspektion i Tiedemann Independent A/S

04-04-2014

Indledning

Finanstilsynet var i november 2013 på inspektion i investeringsforvaltningsselskabet Tiedemann Independent A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle investeringsforvaltningsselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. På inspektionen var der derfor især fokus på bestyrelsen og direktionens arbejde, selskabets administration af foreninger og diskretionær porteføljeforvaltning, samt de organisatoriske krav til at drive virksomhed som investeringsforvaltningsselskab.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden.

Sammenfatning

Tiedemann Independent A/S’ forretningsmodel er baseret på at yde investeringsforvaltning til danske investeringsforeninger, investeringsinstitutforeninger og yde diskretionær porteføljepleje til individuelle kunder baseret på tæt kontakt og gensidig tillid.

Selskabets kapitalrejsning til forvaltning er alene baseret på, at selskabet selv er i stand til at distribuere andele i de administrerede foreninger og at tiltrække kapital til diskretionær porteføljeforvaltning,

Selskabet er meget personafhængigt på grund af selskabets lille størrelse.

Selskabet er gennem et holdingselskab ejet 80 % af direktør Henrik Tiedemann og 20 % af direktør Christian Tiedemann. Ved årsskiftet 2013/14 administrerer selskabet to foreninger, der begge benytter Spar Nord Bank A/S som depotselskab. Begge foreninger benytter udelukkende Tiedemann Independent A/S til markedsføring og investeringsrådgivning.

Ved inspektionen fremgik det, at selskabet ikke har opgjort sit individuelle solvensbehov korrekt. Finanstilsynet har derfor påbudt Tiedemann Independent A/S, at udarbejde en skriftlig vurdering efter Fil § 125, stk. 1, som grundlag for fastsættelsen af selskabets individuelle solvensbehov.
 
Der er ikke dokumentation for, at bestyrelsen drøfter og tager stilling til alle de ting, som en bestyrelse skal forholde sig til. Ligeledes er der ikke dokumentation for, hvilke synspunkter, der har været fremlagt, og på hvilket grundlag bestyrelsens beslutninger er taget. Således er det ikke muligt efterfølgende at konstatere, hvilke emner der har været behandlet på bestyrelsesmøderne, herunder hvad der har dannet grundlag for beslutningerne. Herved afskæres bestyrelsens medlemmer fra, dels at sætte sig ind i på hvilket grundlag en beslutning blev truffet, dels at dokumentere dette.

En bestyrelse har pligt til at føre protokol over drøftelserne på bestyrelsesmøderne, således at man senere kan dokumentere forhandlingsforløbet og placere et ansvar, såfremt dette måtte være relevant.

Bestyrelsens protokoller skal således eksempelvis afspejle, hvilke overvejelser bestyrelsen har gjort sig, når der er foretaget evaluering af bestyrelsens kompetencer. Samtidig skal bestyrelsens overvejelser omkring selskabets solvensbehov, selskabets risici samt politikker og beredskabsplaner m.v. være afspejlet i bestyrelsesprotokollen.

Bestyrelsens protokoller opfylder ikke disse krav.
 
Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet, at alle bestyrelsens drøftelser og beslutninger for fremtiden skal dokumenteres. Det er en skærpende omstændighed, at bestyrelsen ikke har rettet sig efter et tidligere påbud om samme forhold.

Finanstilsynet påbød direktionen for Tiedemann Independent A/S at udpege en risikoansvarlig.

Herudover gav tilsynet et påbud af mindre væsentlig karakter.

Senest opdateret 04-04-2014