Redegørelse om inspektion i Vordingborg Bank

25-09-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i august/september 2013 på inspektion i Vordingborg Bank.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte risikoområder.

Sammenfatning og risikovurdering

Vordingborg Bank har en traditionel forretningsmodel baseret på ind- og udlånsprodukter til private og erhvervsdrivende i lokalområdet.

Fordelingen af udlån til erhverv og private er henholdsvis ca. 32 pct. til privatkunder og ca. 68 pct. til erhvervskunder.

Banken har en høj eksponering mod landbruget på ca. 24 pct. af bankens samlede udlån og garantier.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen alle engagementer over 2 pct. af bankens basiskapital, svarende til bankens 83 største engagementer, alle engagementer med bestyrelsen og direktionen samt en stikprøve på 135 tilfældigt udvalgte engagementer. Gennemgangen svarede til ca. 74 pct. af bankens samlede udlånsmasse.

I forhold til Finanstilsynets seneste ordinære undersøgelse af banken i november/december 2010 kunne tilsynet konstatere, at banken ikke i tilstrækkeligt omfang har erkendt forøgelsen af risikoen i bankens udlån siden 2010 som følge af blandt andet svage driftsresultater i landbruget, fald i jordpriser og ejendomspriser i bankens markedsområde samt den yderligere økonomiske afmatning, som har fundet sted siden 2010.

I flere af de gennemgåede erhvervsengagementer vurderede tilsynet således, at kreditkvaliteten var lavere end bankens egen vurdering. Finanstilsynet konstaterede desuden OIV i enkelte tilfælde, hvor banken ikke i forvejen selv havde konstateret dette.

Finanstilsynet fandt endeligt behov for en del yderligere nedskrivninger på de gennemgåede engagementer. I alt fandt tilsynet behov for yderligere nedskrivninger på 45,8 mio. kr., hvoraf ca. 38,9 mio. kr. var på de 83 største engagementer.

Bankens andel af svage engagementer samt engagementer med OIV blandt bankens største engagementer vurderes på baggrund af undersøgelsen til at være højere end i andre sammenlignelige institutter i gruppe 3.

Med hensyn til privatkunder konstaterede Finanstilsynet dog, at banken har efterlevet Finanstilsynets påbud i forbindelse med tilsynet privatkundeundersøgelse i banken i februar 2013, og at bankens vurdering af kreditkvaliteten af de gennemgåede privatkunder nu i det væsentligste stemmer overens med tilsynets vurdering heraf.

Summen af bankens store engagementer udgør pr. 30. juni 2013 169 pct. af bankens basiskapital, hvorved banken overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for summen af store engagementer på 125 pct. Som følge af yderligere nedskrivningsbehov afledt af undersøgelsen er summen af store engagementer efterfølgende vokset betydeligt, således at summen nu udgør over 300 pct. af basiskapitalen.

Ved undersøgelsen konstaterede Finanstilsynet, at bankens kreditstyring på nogle punkter er mangelfuld. Blandt andet er sikkerhedsregistreringer ikke altid tilstrækkeligt opdaterede, og banken er i flere tilfælde for optimistisk i sin vurdering af værdien af sikkerheder. Finanstilsynet gav derfor banken påbud om at udbedre disse forhold.

Finanstilsynet gav desuden enkelte påbud om ændring af bankens skriftlige retningslinjer på ledelsesområdet og kreditområdet, bl.a. som følge af at bankens bestyrelse ofte kun har behandlet bevillinger som efterretningssager. Bestyrelsen har derfor kun i meget begrænset omfang været involveret i kreditbevillingen, hvorfor denne i vidt omfang er foretaget af direktøren.

Allerede inden Finanstilsynets undersøgelse havde Vordingborg Bank en lav solvensprocent på 13,1 pct. sammenlignet med gennemsnittet for gruppe 3 institutter på 18,3 pct. Herudover havde banken en meget lav solvensoverdækning på 0,7 pct. i forhold til bankens egen solvensbehovsopgørelse på 12,4 pct.

På baggrund af undersøgelsen har Finanstilsynet vurderet bankens solvensbehov til 15,6 pct. efter de nye nedskrivninger. Bankens faktiske solvens kan efter de yderligere nedskrivninger opgøres til 8,5 pct., hvilket er over lovens minimumskrav på 8 pct.

Finanstilsynet har på denne baggrund fastsat et solvenskrav på 15,6 pct. Banken har desuden modtaget et påbud om at foretage de nødvendige foranstaltninger for at overholde solvenskravet.

I henhold til separat afgørelse fra Det Finansielle Råd skal banken derfor senest 27. september 2013 fremsende en genopretningsplan til Finanstilsynet. Genopretningsplanen skal indeholde en plan for de nødvendige foranstaltninger, der skal iværksættes, for at banken igen kan overholde solvenskravet.

Banken har ligeledes modtaget en række dispositionsbegrænsede påbud, herunder påbud om ikke at udbetale udbytter til aktiekapitalen eller renter den ansvarlige kapital og påbud om, at banken ikke påtager sig nye væsentlige risici.

Påbuddene skal efterleves, indtil banken igen overholder solvenskravet.

Se Finanstilsynets afgørelse her

 

Senest opdateret 25-09-2013