Redegørelse om inspektion i UCAP Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

02-10-2013

Indledning

Finanstilsynet var i september 2013 på inspektion i UCAP Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på bestyrelsens og direktionens arbejde, opgørelse af det individuelle solvensbehov samt hvorvidt selskabet opfylder kravene til værdipapirhandlere, herunder kravene om compliance.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig på at yde investeringsrådgivning og skønsmæssig porteføljepleje (kapitalforvaltning) til investeringsforeninger og professionelle kunder.

Selskabet har siden tilladelsen som fondsmæglerselskab i august 2012 mistet en del af sit kundegrundlag, og selskabet er fortsat afhængigt af et forbedret indtjeningsgrundlag.

Det er Finanstilsynets vurdering, at der er en risiko for, at selskabets forventninger til et forbedret indtjeningsgrundlag ikke indfries, og at selskabet som følge heraf kan få behov for at få tilført yderligere kapital for fortsat at leve op til lovgivningens kapitalkrav.

Finanstilsynet gav påbud om, at selskabet i større omfang skal dokumentere opgørelsen af det individuelle solvensbehov. På det foreliggende grundlag fandt Finanstilsynet det dog ikke nødvendigt at øge solvensbehovet.

Finanstilsynet gav derudover selskabet enkelte påbud af styringsmæssig og administrativ karakter.

Senest opdateret 02-10-2013