Redegørelse om inspektion i Nets Denmark A/S (hvidvaskområdet)

22-10-2013

1. Indledning

Finanstilsynet har i januar 2013 foretaget inspektion i Nets Denmark A/S med henblik på at vurdere, om instituttet overholder gældende regler på hvidvaskområdet.

Nets Denmark A/S, der fik tilladelse som betalingsinstitut den 29. april 2011, udbyder en række betalingsformidlingsprodukter og indgår aftaler med virksomheder og forretningsdrivende personer om indløsning af Dankort. Instituttets betalingstjenester er omfattet af hvidvaskloven. Udover betalingstjenester udøver instituttet betydelige aktiviteter inden for betalingsformidling og clearing/afvikling af betalingstjenester. 

2. Sammenfatning og risikovurdering

Nets Denmark A/S har vurderet, at instituttets iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav. Uanset at risikoen vurderes som lav, har Finanstilsynet dog påpeget, at instituttets samlede antal kundetransaktioner er meget betydeligt, og at det vil kunne forekomme, at instituttet bliver misbrugt til sådanne kriminelle aktiviteter.

Instituttet blev omfattet af hvidvaskloven den 1. november 2009. For visse af instituttets betalingsformidlingsprodukter gælder, at procedurer for kundelegitimation først er iværksat i begyndelsen af 2013, hvilket Finanstilsynet har påtalt. For andre produkter gælder, at procedurer for kundelegitimation ikke er iværksat endnu. For så vidt angår sidstnævnte har Finanstilsynet givet instituttet påbud om iværksættelse af kundelegitimation inden for en kortere frist.

Instituttet har oplyst, at et betydeligt antal af instituttets kunder på undersøgelsestidspunktet fortsat ikke er tilstrækkeligt legitimerede i januar 2013, hvilket skal ses på baggrund af foranstående. Finanstilsynet har derfor givet instituttet påbud om at indhente tilstrækkelig legitimation af kunder, hvor dette endnu ikke har fundet sted, inden for en nærmere angivet frist.

Instituttet er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at overvåge kundetransaktioner, undersøge mistænkelige transaktioner og at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis mistanken ikke kan afkræftes. Mistanke kan f.eks. opstå ved større krediteringer af betalingskort, som ikke har sammenhæng med forudgående debitering, usædvanligt transaktionsmønster eller omsætning og lignende.

Det er Finanstilsynets vurdering, at instituttet ikke har indført procedurer specifikt med henblik på opfyldelse af hvidvasklovens krav om overvågning af kundetransaktioner, opmærksomheds-, undersøgelses- og indberetningspligt. Finanstilsynet har derfor påbudt instituttet at indføre tilstrækkelige procedurer på dette område.

Finanstilsynet har herudover påbudt instituttet at udarbejde tilstrækkelige skriftlige interne regler på hvidvaskområdet, idet den eksisterende forretningsgang er behæftet med mangler. Endvidere har instituttet fået påbud om at gennemføre tilstrækkelige procedurer for undervisning af af relevante medarbejdere på hvidvaskområdet.

Senest opdateret 22-10-2013