Redegørelse om risikooplysning til Københavns Andelskasse - overskridelse af tilsynsdiamantens grænseværdier for udlånsvækst og likviditetsoverdækning

11-10-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Københavns Andelskasse konstateret, at andelskassen pr. 2. kvartal 2013 overskrider tilsynsdiamantens grænseværdier for udlånsvækst og likviditetsoverdækning.

2. Sammenfatning


Udlånsvækst

Andelskassen har de seneste år haft en høj udlånsvækst i forhold til sammenlignelige institutter. I forlængelse af Finanstilsynets inspektion i februar 2013 modtog andelskassen på den baggrund en risikooplysning om, at en kontinuerlig høj udlånsvækst kan øge risikoen for svigt i de interne kontroller og procedurer.

Københavns Andelskasses udlånsvækst er pr. 2. kvartal opgjort til 46,2 pct., hvilket er en kraftig overskridelse af Finanstilsynets grænseværdi for udlånsvækst på maksimum 20 pct.

Københavns Andelskasse har over for Finanstilsynet anført, at udlånsvæksten er sket på baggrund af en større kundetilgang end forventet, og at der efterfølgende er iværksat tiltag for at begrænse kundetilgangen.

Københavns Andelskasse har fået en risikooplysning om overskridelse af tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst på 20 pct. Risikoen forøges af, at andelskassen har en begrænset kapitaloverdækning og en relativt smal og dermed skrøbelig organisation til at håndtere det øgede forretningsomfang. Andelskassen bør i forlængelse heraf nedbringe sin udlånsvækst.

På baggrund af overskridelsen har Finanstilsynet intensiveret overvågningen. Det betyder, at andelskassen skal:

  • indsende en nærmere redegørelse for de iværksatte tiltag til begrænsning af udlånsvæksten. herunder redegøre for hvilke tiltag andelskassen vil tage, hvis de iværksætte tiltag ikke virker efter hensigten,
  • indberette udlånsomfanget månedligt,
  • indsende udvalgte nye engagementer med henblik på vurdering af deres bonitet,
  • samt indsende en redegørelse for solvensbehovet i lyset af den høje udlånsvækst, herunder hvor meget solvensbehovet skal øges, hvis udlånsvæksten ikke nedbringes markant.

Endelig skal andelskassen indsende en samlet redegørelse for udviklingen i udlånet pr. 31. december 2013.

Finanstilsynet vil på baggrund af det modtagne materiale løbende vurdere behovet for yderligere tiltag.

Likviditetsoverdækning

Københavns andelskasses likviditetsoverdækning er pr. 2.kvartal opgjort til 41,2 pct., hvilket ligger under Finanstilsynets grænseværdi for likviditetsoverdækning på minimum 50 pct.

Andelskassen har i brev af 2. september 2013 anført at andelskassen efterfølgende, i juli måned 2013, har øget sin likviditetsoverdækning og den aktuelle overdækning er bragt over tilsynsdiamantens grænseværdi.

Finanstilsynet har henledt andelskassens opmærksomhed på, at en lav likviditetsoverdækning indebærer en likviditetsmæssig sårbarhed.

Københavns andelskasse har fået en risikooplysning om overskridelse af tilsynsdiamantens grænseværdi for likviditetsoverdækning. Andelskassen bør i sin fremadrettede likviditetsmæssige styring sikre, at likviditetsoverdækningen forbliver over tilsynsdiamantens grænseværdi på minimum 50 pct.

Finanstilsynet vil følge udviklingen i andelskassens løbende likviditetsindberetninger.

 

Senest opdateret 11-10-2013