Redegørelse om inspektion i BRFkredit a/s

29-10-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i april 2013 på inspektion (funktionsundersøgelse) i BRFkredit a/s.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet værdiansættelse af udvalgte erhvervsejendomme og ejerboliger, instituttets metode til overvågning af LTV, beregning af supplerende sikkerhed, forretningsgange for løbende overvågning m.v. og stikprøvegennemgang af udvalgte lånesager i forbindelse hermed. Endvidere omfattede gennemgangen også diverse instrukser, kreditpolitikker, forretningsgange, herunder for fastsættelse af nedskrivninger, hensættelser på engagementer, afskrivning af tab og udvalgte ledelsesrapporteringer vedrørende de undersøgte områder

Sammenfatning og risikovurdering

Overordnet er BRFkredit igennem den finansielle krise blevet hårdere ramt af større nedskrivninger og lavere indtjening end andre realkreditinstitutter. I institutter af BRFkredit´s størrelse foretages der løbende undersøgelser af de forskellige funktioner i instituttet. På baggrund af disse er det Finanstilsynets vurdering, at BRFkredit fortsat har udfordringer i forhold til distributionskanaler sammenlignet med andre realkreditinstitutter, og at instituttet fortsat har behov for at fastholde fokus på kreditboniteten.

BRFkredit fik en påtale af en manglende overvågning af LTV af et mindre antal ejendomme i forhold til den samlede portefølje indenfor de i lovgivningen fastsatte overvågningsfrekvenser. Den samlede overdækning i det berørte kapitalcenter har dog løbende været af en sådan størrelse, at den samlede supplerende sikkerhed har været tilstrækkelig til at opfylde reglerne om sikkerhedsstillelse for særligt dækkede obligationer. Instituttet havde allerede inden undersøgelsen iværksat en revurdering af de berørte ejendomme.

BRFkredit har pr. 2. kvartal 2013 opgjort solvensbehovet til 9,92 procent. Den faktiske solvens var på 17,60 procent.

Finanstilsynet har på baggrund af inspektionen ikke bemærkninger til det opgjorte solvensbehov på de gennemgåede områder 

Senest opdateret 29-10-2013