Redegørelse om inspektion i Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S

25-03-2013

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2012 på inspektion i Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige forretningsområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Undersøgelsen omfattede følgende områder:

  • Bestyrelsens og direktionens arbejde
  • Governance, interne kontroller og compliance
  • Forsikringsområdet, herunder genforsikring og hensættelser
  • Investeringsområdet, herunder registrerede aktiver
  • Outsourcing, koncerninterne transaktioner og koncerninterne engagementer
  • Individuelt solvensbehov samt kapitalplan og kapitalnødplan

Sammenfatning og risikovurdering

Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S er et datterselskab af Gjensidige Forsikring ASA, som er den største udbyder af skadesforsikring i Norge.

Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S sælger arbejdsskadesforsikring til kommuner, erhverv og landbrug.

Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S fokuserer på lønsom vækst indenfor forsikringsforretningen og har outsourcet police- og skadeadministrationen samt forvaltningen af investeringsaktiver.

Risikoen på aktiverne afdækkes med inflationsswaps og renteswaps. Samtidig er hensættelserne beskyttet af et skræddersyet genforsikringsprogram. Finanstilsynet vurderer, at risikostyring og kontrol er i orden.

Selskabet opfylder de nuværende kapitalkrav under Solvens I. Når Solvens II træder i kraft i 2016 stiger kapitalkravet, og selskabet har allerede i dag forberedt sig hertil.

Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S har opgjort sit individuelle solvensbehov pr. 31. december 2012 til 356,2 mio. kr. Heroverfor står en basiskapital på 560,0 mio. kr.

Senest opdateret 25-03-2013