Lov om værdipapirhandel mv. § 39, stk. 1 - Dom - Sparekassen Himmerland A/S og Selskabet af 27. november 2008 A/S (tidligere ebh bank)

15-03-2013

Afsagt dom den 8. marts 2013 til Finanstilsynets beslutning af 18. oktober 2011. Dommen er ændret ved Vestre Landsrets dom af 4. april 2014, hvor Sparekassen Himmerland blev frifundet.

Finanstilsynet politianmeldte den 18. oktober 2011 Sparekassen Himmerland og tidligere ebh bank A/S for overtrædelse af kursmanipulationsforbuddet jf. værdipapirhandelslovens § 39 stk. 1 jf. § 38, stk. 1.

Retten i Hjørring har den 8. marts 2013 afsagt dom i en sag, hvor Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet har rejst tiltale for kursmanipulation af særlig grov beskaffenhed begået i forbindelse med en aftale mellem Sparekassen Himmerland og ebh bank om gensidigt aktieopkøb for 10 mio. kr. i 2008.

Retten har fundet, at ebh banks bud og køb i markedet i henhold til en aftale mellem Sparekassen Himmerland og ebh bank havde karakter af handelsordrer og transaktioner, der var egnet til at give vildledende signaler om efterspørgslen efter eller kursen på Sparekassen Himmerland aktien, idet det var skjult for de øvrige markedsaktører, at buddene og købene skete som led i ebh banks opfyldelse af sin forpligtelse i henhold til en aftale om gensidigt aktieopkøb mellem de to pengeinstitutter og til en bestemt kurs, der var fastlagt på forhånd ved forhandling mellem de to pengeinstitutter. Sparekassen Himmerland er på den baggrund fundet skyldig i forsætlig kursmanipulation, og retten har fundet, at der er tale om kursmanipulation af særlig grov beskaffenhed, da overtrædelsen af forbuddet mod kursmanipulation er begået i forbindelse med bankdrift. Sparekassen Himmerland er idømt en bøde på 5 mio. kr.

Dommen er ændret ved Vestre Landsrets dom af 4. april 2014 til frifindelse.

Landsretten fandt det ikke bevist, at en gensidig aktieinvesteringsaftale mellem Sparekassen Himmerland og ebh bank omfattede mere end 7 mio. kr. Landsretten lagde til grund, at der var tale om en reel investeringsaftale til markedskurs indgået mellem uafhængige parter.

Efter den måde, som aftalen faktisk blev gennemført på, var det ikke bevist, at ebh banks bud på børsen i sparekassens aktier lå på et unormalt eller kunstigt niveau. Allerede som følge heraf blev sparekassen frifundet for overtrædelse af værdipapirhandelslovens § 39, stk. 1, jf. 38, stk. 1, nr. 4.

Landsretten fastslog, at man ved vurderingen af, om en given adfærd er udtryk for kursmanipulation, skal tage hensyn til de ”signaler”, der er anført i et EU direktiv om kursmanipulation og anden markedsmisbrug. Efter bevisførelsen blev det afvist, at nogle af de nævnte signaler havde foreligget i forbindelse med ebh banks opkøb af sparekassens aktier på børsen.

Herefter og da ebh banks indlæggelse af ordrer var udtryk for en reel efterspørgsel på sparekassens aktier, var der ikke ført bevis for, at ebh banks indlæggelse af bud på kurs 600 i perioden fra 4. august til 5. september 2008 havde været egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet eller kursen på aktien. Værdipapirhandelslovens § 39, stk. 1, jf. 38, stk. 1, nr. 2, var derfor heller ikke overtrådt. Et mindre forhold vedrørende manipulation med lukkekursen den 30. september 2008, blev der også frifundet for. Landsretten frifandt herefter i det hele sparekassen.

Ovenstående resumé er offentliggjort i henhold til § 84 c, stk. 2 i lov om værdipapirhandel.

Senest opdateret 26-10-2015