Redegørelse om inspektion i Investeringsforeningen StockRate Invest

03-05-2013

1. Indledning

Finanstilsynet var i november 2012 på inspektion i Investeringsforeningen StockRate Invest.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle investeringsforeningens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. På inspektionen var der derfor især fokus på bestyrelsens sammensætning og arbejde, foreningens centrale dokumenter, herunder vedtægter og prospekter samt samarbejdet med depotselskabet.

2. Sammenfatning

Investeringsforeningen består af én afdeling, der investerer i globale aktier. Afdelingen har en aktivt styret investeringsstrategi med det formål at slå afkastet på afdelingens benchmark på lang sigt. Foreningen administreres af Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S.

Repræsentanter fra foreningens rådgiver deltager typisk i bestyrelsesmøderne i deres fulde udstrækning. Det er Finanstilsynets vurdering, at der er risiko for, at der kan opstå tvivl om ledelsesforholdene, når andre end bestyrelsen og direktionen deltager ved bestyrelsesmøderne, i den udstrækning foreningens rådgiver typisk deltager.

Finanstilsynet har på den baggrund givet foreningens bestyrelse påbud om, at rådgivers deltagelse ved bestyrelsesmøderne skal ske efter en beslutning fra bestyrelsen, der angiver under hvilke punkter på dagsorden, det er relevant at rådgiver deltager, og at disse beslutninger skal fremgå af bestyrelsens forhandlingsprotokol.

Senest opdateret 03-05-2013