Redegørelse om inspektion i Pensionskassen for Lægesekretærer

02-05-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i november – december 2012 på inspektion i Pensionskassen for Lægesekretærer.

På inspektionen blev pensionskassens væsentlige områder gennemgået med fokus på pensionskassens forretningsmodel og med størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. pensionskassens ledelse og organisation, forsikringsforretning, investeringer, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov og outsourcing.

Sammenfatning og risikovurdering

Pensionskassen administrerer pensionsordninger for omkring 20.000 medlemmer. Pensionskassen udbyder primært traditionelle gennemsnitsrenteprodukter med ret til bonus. Grundlagsrenterne ligger mellem 0,01 pct. og 4,25 pct. med et gennemsnit på 1,41 pct. ultimo 2012, hvilket er relativt lavt i forhold til sammenlignelige virksomheder. Ordningerne er omfattet af ydelsesgarantier, der er betingede af, at pensionskassen har tilstrækkelig kapital, mens garantierne for tegningsgrundlagene siden 1. januar 2006 desuden er betingede med hensyn til en væsentlig og varig ændring af medlemmernes levetid. Hermed vil ydelser og dermed forpligtelserne kunne nedsættes, såfremt forholdene tilsiger det.

Administrationen af pensionskassen er outsourcet til PKA A/S, der har videreoutsourcet medlemsservice og drift af medlemsadministrationen til Forca A/S.

Pensionskassen har valgt at benytte muligheden for at fravige kontributionsbekendtgørelsens inddeling af medlemsbestanden i homogene grupper i forhold til rente, risiko og omkostninger. Finanstilsynet har derfor givet pensionskassen en risikooplysning om, at bestyrelsen i særlig grad skal have fokus på det forsikringsmæssige område for at sikre, at de anmeldte forhold er rimelige over for det enkelte medlem af pensionskassen. Finanstilsynet har endvidere påbudt pensionskassen at redegøre for, at den anvendte risikoforrentning er rimelig. Endelig skal pensionskassen redegøre for, at den valgte praksis for bonustilskrivning ikke medfører systematisk omfordeling over en årrække.

Finanstilsynet har givet pensionskassen påbud om at forbedre centrale følsomhedsanalyser ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Samtidigt vurderer Finanstilsynet, at bestyrelsen ikke er tilstrækkelig aktivt involveret i arbejdet med det individuelle solvensbehov.

Pensionskassen har desuden fået påbud om at sikre en større forankring i bestyrelsen af de outsourcede aktiviteter gennem fastlæggelse af konkrete retningslinjer, så der sikres et tilstrækkeligt grundlag for den løbende vurdering af, om opgavevaretagelsen af outsourcede aktiviteter foregår tilfredsstillende.

Finanstilsynet har konstateret, at pensionskassens ejendomsportefølje generelt er værdifastsat højt i forhold til andre livsforsikringsvirksomheders ejendomsporteføljer. Finanstilsynet har derfor givet pensionskassen en risikooplysning, og bestyrelsen skal redegøre for, at ejendomsporteføljen er værdifastsat svarende til markedsprisen.

Pensionskassen har desuden fået risikooplysninger om, at bestyrelsens retningslinjer vedrørende kreditrisiko for modparter på likviditet og indgåelse af kontrakter med afledte finansielle instrumenter ikke vurderes tilstrækkelige.

Pensionskassens egenkapital udgjorde 22 pct. af pensionshensættelserne ultimo 2012, hvilket ligger i den høje ende i forhold til sammenlignelige virksomheder. Det er Finanstilsynets vurdering, at en stor egenkapital medfører et behov for fokus på, at der sker lige anvendelse af egenkapitalen i forhold til de medlemmer, der har opbygget denne, jf. den foreningsretlige lighedsgrundsætning, således at der ikke sker en urimelig omfordeling af midler mellem forskellige medlemsgrupper.

Pensionskassen for Lægesekretærer har ultimo 2012 opgjort pensionskassens kapitalbehov til 0,5 mia. kr. Basiskapitalen udgjorde på samme tid 2,5 mia. kr. således, at pensionskassens solvensgrad var på 5,0.

 

Senest opdateret 02-05-2013