Redegørelse om inspektion i Pensionskassen for Kontorpersonale

02-05-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i november – december 2012 på inspektion i Pensions-kassen for Kontorpersonale.

På inspektionen blev pensionskassens væsentlige områder gennemgået med fokus på pensionskassens forretningsmodel og med størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. pensions-kassens ledelse og organisation, forsikringsforretning, investeringer, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov og outsourcing.

Sammenfatning og risikovurdering

Pensionskassen administrerer pensionsordninger for omkring 23.000 med-lemmer. Pensionskassen udbyder primært traditionelle gennemsnitsrente-produkter med ret til bonus. Grundlagsrenterne ligger mellem 0,01 pct. og 4,25 pct. med et gennemsnit på 1,35 pct. ultimo 2012, hvilket er relativt lavt i forhold til sammenlignelige virksomheder. Ordningerne er omfattet af ydel-sesgarantier, der er betingede af, at pensionskassen har tilstrækkelig kapi-tal, mens garantierne for tegningsgrundlagene siden 1. januar 2006 desu-den er betingede med hensyn til en væsentlig og varig ændring af medlem-mernes levetid. Hermed vil ydelser og dermed forpligtelserne kunne ned-sættes, såfremt forholdene tilsiger det.

Administrationen af pensionskassen er outsourcet til PKA A/S, der har vide-reoutsourcet medlemsservice og drift af medlemsadministrationen til Forca A/S.

Pensionskassen har valgt at benytte muligheden for at fravige kontributionsbekendtgørelsens inddeling af medlemsbestanden i homogene grupper i forhold til rente, risiko og omkostninger. Finanstilsynet har derfor givet pensionskassen en risikooplysning om, at bestyrelsen i særlig grad skal have fokus på det forsikringsmæssige område for at sikre, at de anmeldte forhold er rimelige over for det enkelte medlem af pensionskassen. Finanstilsynet har endvidere påbudt pensionskassen at redegøre for, at den anvendte risikoforrentning er rimelig. Endelig skal pensionskassen redegøre for, at den valgte praksis for bonustilskrivning ikke medfører systematisk omfordeling over en årrække.

Finanstilsynet har givet pensionskassen påbud om at forbedre centrale føl-somhedsanalyser ved opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Samti-digt vurderer Finanstilsynet, at bestyrelsen ikke er tilstrækkelig aktivt invol-veret i arbejdet med det individuelle solvensbehov.

Pensionskassen har desuden fået påbud om at sikre en større forankring i bestyrelsen af de outsourcede aktiviteter gennem fastlæggelse af konkrete retningslinjer, så der sikres et tilstrækkeligt grundlag for den løbende vurdering af, om opgavevaretagelsen af outsourcede aktiviteter foregår tilfredsstillende.

Finanstilsynet har konstateret, at pensionskassens ejendomsportefølje ge-nerelt er værdifastsat højt i forhold til andre livsforsikringsvirksomheders ejendomsporteføljer. Finanstilsynet har derfor givet pensionskassen en risi-kooplysning, og bestyrelsen skal redegøre for, at ejendomsporteføljen er værdifastsat svarende til markedsprisen.

Pensionskassen har desuden fået risikooplysninger om, at bestyrelsens retningslinjer vedrørende kreditrisiko for modparter på likviditet og indgåelse af kontrakter med afledte finansielle instrumenter ikke vurderes tilstrækkelige.

Pensionskassens egenkapital udgjorde 24 pct. af pensionshensættelserne ultimo 2012, hvilket ligger i den høje ende i forhold til sammenlignelige virk-somheder. Det er Finanstilsynets vurdering, at en stor egenkapital medfører et behov for fokus på, at der sker lige anvendelse af egenkapitalen i forhold til de medlemmer, der har opbygget denne, jf. den foreningsretlige lighedsgrundsætning, således at der ikke sker en urimelig omfordeling af midler mellem forskellige medlemsgrupper.

Pensionskassen for Kontorpersonale har ultimo 2012 opgjort pensionskas-sens kapitalbehov til 0,6 mia. kr. Basiskapitalen udgjorde på samme tid 2,8 mia. kr. således, at pensionskassens solvensgrad var på 4,7.

 

Senest opdateret 02-05-2013