Redegørelse om inspektion i Østjydsk Bank A/S

31-05-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i marts og april 2013 på inspektion i Østjydsk Bank A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Banken har en forretningsmodel baseret på traditionelle ind- og udlånsprodukter til kunder i Østjylland.

Fordelingen af udlån til erhvervs- og privatkunder var ultimo 2012 henholdsvis 72 pct. og 28 pct.

Ejendomseksponeringen var på 16,5 pct., hvilket er væsentlig højere end gennemsnittet for mindre pengeinstitutter (gruppe 3 institutter) på 5,7 pct. Eksponering overfor landbrug var på 8,9 pct., hvilket er på niveau med gennemsnittet i gruppe 3. (9,9 pct.)

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen i alt 178 engagementer bestående af alle engagementer over 20 mio. kr. samt en stikprøve på 100 engagementer udvalgt blandt bankens engagementer mellem ¼ og 20 mio. kr. Herudover blev direktionens og bestyrelsens engagementer gennemgået.

Blandt de 78 største engagementer var der objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i 35 engagementer, svarende til 44 pct. målt på volumen. Hovedparten af disse er større ejendomsengagementer i lokalområdet, og banken havde allerede konstateret OIV på disse.

Finanstilsynet fandt i alt behov for yderligere nedskrivninger på 342 mio. kr., hvoraf de 285 mio. kr. relaterede sig til de 78 største engagementer.

Af mernedskrivningerne på de store engagementer skyldes godt halvdelen en nedjustering af den af banken opgjorte værdi af ejendomme lagt til sikkerhed for ejendomsudlån med OIV. De mange nedskrivninger på ejendomsudlån skal ses i lyset af den svage situation og udvikling på ejendomsmarkedet. Finanstilsynet var senest på inspektion i banken i 2011 og har i forbindelse med inspektionen i marts og april 2013 konstateret eksempler på, at banken efter inspektionen i 2011 ikke fuldt ud havde indarbejdet Finanstilsynets værdiansættelser af ejendommene i sine opgørelser af blancoelementer på de enkelte engagementer. Nedjusteringerne i forhold til bankens opgørelse af ejendomsværdier skal også ses i lyset heraf.

Banken havde siden inspektionen i 2011 i en række tilfælde foretaget gentagne rekonstruktioner af kunder, der allerede var konstateret OIV for, hvilket har medført yderligere tab. Endvidere har banken i mindst et tilfælde foretaget placeringshandler til værdiansættelser, som må vurderes at være over markedsniveau. Endelig har banken i nogle tilfælde ikke taget mulige sikkerheder.

Knap ¼ af Finanstilsynets opgjorte mernedskrivninger på de store engagementer kan endvidere henføres til, at banken i en række svage engagementer har været meget optimistisk med hensyn til debitors tilbagebetalingsevne, da den opgjorte tilbagebetalingsevne har været baseret på optimistiske budgetter fremfor realiserede resultater.

Banken manglede i væsentligt omfang at konstatere OIV blandt de mindste erhvervs- og privatkunder. Banken er derfor blevet påbudt at nedskrive yderligere 57 mio. kr. på disse kunder samt at foretage en nærmere gennemgang af engagementerne i dette segment med henblik på at identificere om der er et yderligere nedskrivningsbehov. Bankens revision skal foretage en vurdering af denne gennemgang. Finanstilsynet skal have en redegørelse for gennemgangen og konklusionerne.

Finanstilsynet konstaterede endvidere, at banken i en række tilfælde manglede opfølgning i form af periodebalancer, budgetopfølgning mv. på selv store OIV kunder. Banken fik derfor en risikooplysning om, at bankens kreditstyring vurderes at være under gennemsnittet

Banken fik en risikooplysning om, at boniteten af bankens erhvervskunder er under gennemsnittet blandt andre mindre pengeinstitutter (Gruppe 3 institutter).

Banken fik endvidere en risikooplysning vedrørende kapitalstrukturen, hvor den egentlige kernekapital på grund af driftsresultatet i første kvartal 2013 er kraftigt reduceret.

Banken fik herudover en række mindre væsentlige påbud og risikooplysninger på de øvrige forretningsområder. 

Bankens indberettede solvensbehov pr. ultimo december 2012 var 10,4 pct. efter sandsynlighedsmodellen og 11,8 pct. efter 8+ modellen.

Finanstilsynet fandt på baggrund af inspektionen grundlag for at fastsætte et solvenskrav på 11,7 pct.

Nedskrivningerne har medført, at bankens faktiske solvens ultimo marts 2013 er lavere end Finanstilsynets opgjorte solvenskrav på 11,7 pct. Bankens faktiske solvens ultimo marts 2013 skønnes efter udgiftsførslen af nedskrivningerne at være 8,7 pct., hvilket er over lovens minimumskrav på 8 pct.

I henhold til separat afgørelse fra Det Finansielle Råd skal banken derfor fremsende en genopretningsplan til Finanstilsynet. Genopretningsplanen skal indeholde en plan for de nødvendige foranstaltninger, der skal iværksættes, for at banken inden for en overskuelig fremtid igen kan overholde solvenskravet.

Banken har ligeledes modtaget en række dispositionsbegrænsende påbud, herunder påbud om ikke at udbetale udbytte til aktiekapitalen eller renter til den ansvarlige kapital og påbud om, at banken ikke påtager sig væsentlige nye risici.

Påbuddene skal efterleves, indtil banken igen overholder solvenskravet.

Se Finanstilsynets afgørelse her


 

 

Senest opdateret 31-05-2013