Redegørelse om inspektion i Skandia Link Livsforsikring A/S

11-06-2013

 

 1. Indledning

Finanstilsynet var i december 2012 – januar 2013 på inspektion i Skandia Link Livsforsikring A/S.

Der var tale om en opfølgningsinspektion, hvor Finanstilsynet gennemgik udvalgte risikofaktorer, der blev identificeret på en ordinær inspektion i 2010.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bestyrelsens arbejde med fokus på den valgte risikoprofil og forankringen af risikostyringen i bestyrelsen. Implementeringen af risikostyringen i selskabet blev vurderet, herunder kvaliteten af selskabets følsomhedsanalyser, valg af metode samt kapitalplan og kapitalnødplan. Derudover gennemgik Finanstilsynet bestyrelsens politikker og retningslinjer på investeringsområdet.

Finanstilsynet havde særlig fokus på, om risikostyringen ved overvågning af selskabets kapitalbehov lever op til gældende lovgivning og om der foretages de nødvendige følsomhedsanalyser til bestyrelsen.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Skandia Link Livsforsikring A/S indgår som en del af den danske livsforsikringsdel i den nordiske Skandia-koncern. Selskabet administreres af Skandia A/S.

Selskabet opererer primært på det danske firmapensionsmarked og har ca. 57.000 kunder.

Skandia Link Livsforsikring A/S udbyder flere forskellige markedsrenteprodukter.

På inspektionen har Finanstilsynet konstateret, at forretningsmodellen i Skandia Link Livsforsikring A/S indebærer en forventning om fortsat vækst, hvilket hidtil har medført et behov for kapitaltilførsler for at overholde lovgivningens solvenskrav.

I den forbindelse fik selskabet en risikooplysning om, at selskabet fortsat kan være afhængig af kapitaltilførsler for at leve op til det lovgivningsmæssige kapitalkrav. Finanstilsynet vil på den baggrund følge udviklingen i selskabet.

Selskabet har foretaget ændringer i ledelsen i 2012 og har bl.a. valgt en ny bestyrelsesformand. Finanstilsynet har vurderet, at selskabets risikostyring er forbedret. Dog er selskabets følsomhedsanalyser af det nuværende og fremtidige kapitalbehov fortsat ikke tilstrækkelige til at give direktion og bestyrelse det nødvendige overblik over selskabets risikosituation for alle væsentlige risici, der indgår ved beregning af det individuelle solvensbehov.

Bestyrelsen blev derfor påbudt at sikre, at der løbende udarbejdes følsomhedsanalyser på selskabets individuelle solvensbehov.

Ligeledes fik selskabet en risikooplysning om, at selskabet i kapitalnødplanen bør tage stilling til de enkelte initiativers forventede effekt og muligheden for at gennemføre disse.

Endelig har Finanstilsynet vurderet, at selskabets dokumentation er mindre overskuelig i forhold til sammenlignelige selskaber.

Det gældende kapitalkrav for Skandia Link Livsforsikring A/S var ultimo 2012 det individuelle solvensbehov, som udgjorde ca. 144 mio. kr. mod en basiskapital på ca. 248 mio. kr., svarende til en solvensdækning på ca. 1,7. Ved beregning af det individuelle solvensbehov har selskabet valgt et sikkerhedsniveau svarende til det, der kommer til at gælde under Solvens II. Selskabet vurderes at have tilstrækkelig kapital i forhold til Solvens II-kravet.

 

 

Senest opdateret 11-06-2013