Redegørelse om inspektion i Saxo Bank A/S

24-06-2013

1. Indledning

Finanstilsynet har ultimo april/primo maj 2013 været på inspektion i Saxo Bank og gennemgået de initiativer, som banken har taget i 2012 som konsekvens af, at banken siden inspektionen i 2011 har oplevet et betydeligt fald i indtjeningen.

Derudover har Finanstilsynet gennemgået bankens kontrol med og opfølgning på bankens udenlandske enheder. Dette er en opfølgning på Finanstilsynets inspektion i 2011, hvor tilsynet påpegede, at bankens tilstedeværelse i et betydeligt antal lande samt bankens tilkøb af nye forretningsområder stillede øgede krav til bankens interne kontrolfunktioner, herunder til kontrollen af bankens udenlandske enheder.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Bankens kerneforretning er online handel og investering med finansielle instrumenter og navnlig instrumenter baseret på valuta. Banken tilbyder sine tjenesteydelser globalt og er repræsenteret i en række lande i Europa, Asien, Afrika, Sydamerika og Australien.

Banken har i 2012 – efter flere år med indtjeningsfremgang – oplevet et betydeligt fald i indtjeningen som følge af lavere volatilitet på de finansielle markeder og især på valutamarkedet. Som konsekvens har banken ultimo 2012 foretaget et strategisk skift tilbage til bankens kerneforretning med henblik på at fokusere på bankens kernekompetencer inden for online handel og investering. Banken ønsker fortsat at være bredt repræsenteret i udlandet, men banken påtænker ikke at etablere nye lokale enheder i samme takt som i de senere år. 
 
I forbindelse med inspektionen i 2011 advarede Finanstilsynet banken om, at tilstedeværelsen i et betydeligt antal lande og den fortsat høje vækst, herunder tilkøbet af nye forretningsområder, udgjorde en særlig strategisk risiko for banken. Med skiftet tilbage til kerneforretningen har banken også taget et skift væk fra de nye forretningsområder, som banken havde bevæget sig ind på. Blandt andet har banken afhændet alle kapitalforvaltningsaktiviteter, som banken har haft i regi af banken og via opkøbte fondsmæglerselskaber, med undtagelse af de kapitalforvaltningsaktiviteter, som banken har fusioneret ind i Saxo Privatbank. Banken er også i proces omkring frasalg af Saxo Properties.

Samtidig med skiftet tilbage til kerneforretningen har banken foretaget en tilpasning af organisationen med henblik på at tilpasse omkostningerne til den lavere indtjening.
 
Banken har på inspektionen redegjort for, at tilpasningen af organisationen ultimo 2012 ikke har berørt bankens interne kontrolfunktioner. Finanstilsynets gennemgang af bankens kontrol set up omkring bankens udenlandske enheder har ikke givet anledning til væsentlige konklusioner.

I forbindelse med inspektionen i 2011 advarede Finanstilsynet også om en væsentlig potentiel risiko ved de positioner, som banken påtager sig som led i kundernes valutahandler. Banken har siden ændret den måde, hvorpå banken håndterer kundernes valutahandler og har ad den vej reduceret bankens valutarisiko væsentligt og samtidig opnået en mere stabil indtjening fra valutahandlen.

Banken har opgjort koncernens solvensbehov pr. ultimo 1. kvartal 2013 til 9,9 procent mod en faktisk solvens på 13,6 procent. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

 

Senest opdateret 24-06-2013