Redegørelse om inspektion i Salling Bank A/S

27-06-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i maj 2013 på inspektion i Salling Bank A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Banken har en traditionel forretningsmodel koncentreret om udlån og indlån i bankens naturlige markedsområde og afgrænset til traditionelle produkter på kredit- og markedsrisikoområdet.

Banken har udlån til privatkunder på 43 pct., hvilket er lidt lavere end gennemsnittet for gruppe 3 pengeinstitutter på 47 pct. Den største branche er detail- og engroshandel, der ultimo 1. kvartal 2013 udgjorde ca. 12 pct. af udlånet. Dette er lidt over gennemsnittet for gruppe 3 pengeinstitutter, som er på ca. 6 pct.

På inspektionen har Finanstilsynet gennemgået bankens 25 største udlånsengagementer, 25 engagementer over 6 mio. kr., som banken havde givet en dårlig rating, og 4 nye engagementer over 6 mio. kr., i alt svarende til ca. 33 pct. af de samlede udlånsengagementer. Derudover har Finanstilsynet gennemgået 144 stikprøveengagementer udvalgt blandt bankens engagementer mellem 0,5 mio.kr. og 6 mio.kr. Desuden er samtlige engagementer med bankens direktion og bestyrelse gennemgået.

Blandt de 10 største engagementer har 3 objektiv indikation for værdiforringelse (OIV).

Finanstilsynet fandt samlet et øget nedskrivningsbehov på ca. 8,5 mio.kr. på de store engagementer. I stikprøven var der to engagementer, hvor banken havde nedskrevet for lidt, men der var ikke tegn på en systematisk undervurdering af nedskrivningsbehovet. Banken fik påbud om en tættere opfølgning på enkelte af de svage engagementer. Banken fik endvidere påbud om at nedskrive knap 1 mio. kr. på en domicilejendom.

Banken fik herudover enkelte påbud på kreditområdet og ledelsesområdet.

Banken havde ultimo marts 2013 opgjort solvensbehovet til 11 pct. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet er tilstrækkeligt efter de påbudte nedskrivninger.

Banken havde pr. 31. marts 2013 en solvens på 14,5 pct., hvilket er lavt sammenlignet med andre gruppe 3 pengeinstitutter. Banken har dermed også en begrænset tabskapacitet. Endvidere har banken kapitalelementer, der på grund af snarlig nedvægtning ikke vil kunne indregnes i solvensen i samme grad længere.

 

Senest opdateret 27-06-2013