Lov om værdipapirhandel m.v. § 39, stk. 1 - Dom - Trifork A/S og Selskabet af 27. november 2008 A/S (tidligere ebh bank) - Frifundet

27-06-2013

Afsagt dom den 13. juni 2013 til Finanstilsynets beslutning af 9. januar 2012. Dommen er ændret ved Vestre Landsrets dom af 10. november 2014, hvor Trifork blev frifundet.

Finanstilsynet politianmeldte den 9. januar 2012 Trifork A/S og tidligere ebh bank A/S for overtrædelse af kursmanipulationsforbuddet, jf. lov om værdipapirhandel m.v. § 39 stk. 1, jf. § 38, stk. 1.

Retten i Hjørring har den 13. juni 2013 afsagt dom i en sag, hvor Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet har rejst tiltale for kursmanipulation af særlig grov beskaffenhed begået i forbindelse med en aftale om, at ebh bank skulle være market maker for et århusiansk software aktieselskab efter selskabets børsintroduktion i slutningen af december 2007.

Retten har fundet Trifork A/S skyldig i kursmanipulation og idømt aktieselskabet en bøde på 1 mio. kr..

Retten har fundet det bevist, at ebh bank den 21., 27. og 28. december 2007 ved indlæggelse af købsordrer på aktieselskabets aktie på Børsen 14 gange købte 125.000 aktier i aktieselskabet svarende til 63 % af det samlede køb af aktien på Børsen på disse handelsdage. Den 28. december 2007 udgjorde ebh banks køb af aktien 82 % af det samlede køb. ebh banks bud blev indlagt til en kurs, der lå over bedste bud i øvrigt, bortset fra odd lots (handelsposter på under 1.000 stk.), og buddene blev over perioden indlagt til stigende kurser. Lukkekursen den 20. december 2007 var 6,35. Lukkekursen den 28. december 2007 var 8,3.

Retten har endvidere fundet det bevist, at købsordrerne blev indlagt, fordi ebh banks ved aktivitet i aktien på markedet skulle forsøge at få kursen på aktieselskabets aktie til at stige fra ca. kurs 7,5 til et kursniveau mellem 8 og 8,5 ved nytår.

Da aktiekøbet skete på grundlag af en aftale mellem Trifork A/S og ebh bank om, at banken skulle få kursen til at stige, og der var tale om massiv budgivning og køb, har retten fundet, at der var tale om støtteopkøb, der udgjorde strafbar kursmanipulation, og ikke kun udøvelse af legal market making. Retten har endvidere fundet, at der var tale om forsætlig kursmanipulation, der endvidere var af særlig grov beskaffenhed, da overtrædelsen af forbuddet mod kursmanipulation blev begået i forbindelse med bankdrift, hvilket har været egnet til at skade tilliden til både markedet for handel med værdipapirer og den finansielle sektor. 

Dommen er ændret ved Vestre Landsrets dom af 10. november 2014, hvor Trifork A/S blev frifundet.

Landsretten lagde til grund, at ebh bank A/S i dagene den 21., 27. og 28. december 2007 havde foretaget en række opkøb af aktier i Trifork A/S, og at det var disse opkøb, der bevirkede, at kursen på Trifork aktien den 28. oktober 2007, der var årets sidste børsdag, lukkede i 8,3.
 
Landsretten frifandt, da der ikke var grundlag for at fastslå, at der var indgået en aftale, der indebar, at ebh bank A/S skulle opkøbe aktier i Trifork A/S således, at kursen på aktien skulle stige som nævnt i tiltalen. Da det således ikke var bevist, at de aftaler, som tiltalen byggede på, var indgået, skete der frifindelse.

Ved dommen frifandt landsretten endvidere Trifork A/S, selv om selskabet ikke var omfattet af ankesagen. Det skyldtes, at grundlaget for at dømme selskabet efter frifindelsen, ikke længere var til stede, og Trifork A/S skulle derfor, uanset at det ikke var omfattet af anken, også frifindes.

Ovenstående resumé er offentliggjort i henhold til § 84 c, stk. 2 i lov om værdipapirhandel m.v.

Senest opdateret 17-12-2015