Redegørelse om inspektion i Dansk Boligforsikring A/S

10-07-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i maj 2013 på inspektion i Dansk Boligforsikring A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. besty-relsens og direktionens arbejde, forsikringsområdet, investeringsområdet og kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Dansk Boligforsikring A/S sælger udelukkende ejerskifteforsikringer reguleret af hussynsordningen samt sælgeransvarsforsikringer, som er karakteriseret ved at præmien betales forud for en 5- eller 10-årig periode.
Selskabet har siden 2009 haft en stor præmievækst, som muligvis vil medføre flere skader end selska-bet hidtil har kunnet konstatere. I konsekvens heraf fik selskabet en risikooplysning om at følge tæt op på skadeudviklingen og de erstatningsbeløb, der afsættes hertil.

Derudover blev investeringspolitikken gennemgået. Selskabet fik her påbud om at fastsætte grænse for den samlede risiko.
Ved gennemgang af kapitalnødplanen konstaterede Finanstilsynet, at den ikke var tilstrækkelig operati-onaliseret. Selskabet fik derfor påbud om, at sørge for at operationalisere den, således at nødplanens tiltag afpasses efter selskabets solvens og tidshorisont for iværksættelse af tiltagene.

I forbindelse med bestyrelsesprotokollen og it-politikken fik selskabet påbud om at sørge for, at besty-relsesprotokollen blev fortløbende nummereret, ligesom it-politikken skal udbygges med bestyrelsens overvejelser om alvorlige systemnedbrud.
Selskabet har pr. 1 kvartal 2013 opgjort sit individuelle solvensbehov til 54 mio. kr., mens basiskapita-len er opgjort til 72 mio. kr. Dette medfører, at selskabets overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov er på 33 %.


 

 

Senest opdateret 12-07-2013