Redegørelse om påtale til Basisbank A/S for fejl i årsrapporten for 2012

12-07-2013

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget regnskabskontrol af det indregnede udskudte skatteaktiv i Basisbank A/S` årsrapport for 2012. Dette er sket som led i den løbende kontrol af finansielle virksomheders årsrapporter og som opfølgning på Finanstilsynets påtale af årsrapporten for 2010.

Sammenfatning

Det var Finanstilsynets vurdering, at indregningen af det udskudte skatteaktiv var en fejl, da banken ikke havde overbevisende dokumentation for udnyttelse af skatteaktivet.

Efter at have fået Finanstilsynets udkast til afgørelse i høring offentliggjorde Basisbank A/S selv d. 14. juni 2013 supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012, hvor fejlen var rettet.

På denne baggrund har banken modtaget en påtale for

  • At indregne et udskudt skatteaktiv uden at kunne fremlægge overbevisende dokumentation for, at banken vil have tilstrækkelig fremtidig indkomst til, at det indregnede udskudte skatteaktiv kan udnyttes.
  • Manglende nedskrivning af et tilgodehavende sambeskatningsbidrag.

Påtalen er uddybet nedenfor.

Uddybning af påtalen

Banken havde i årsrapporten for 2012 indregnet et udskudt skatteaktiv på ca. 30 mio. kr., hvor langt hovedparten hidrørte fra fremførbare skattemæssige underskud.

Banken havde over en længere årrække genereret underskud. Når en virksomhed for nyligt har været tabsgivende, skal virksomheden i henhold til regnskabsreglerne have overbevisende dokumentation for, at den vil kunne generere tilstrækkelige fremtidige skattepligtige overskud til at kunne udnytte et indregnet udskudt skatteaktiv.

Banken havde i begyndelsen af 2012 erhvervet en ny portefølje udlån og budgetterede med, at den i 2012 og fremover ville få overskud, så den kunne udnytte skatteaktivet. Endvidere forventede banken, at en del af det indregnede skatteaktiv ville blive realiseret i en tidligere koncernsambeskatning.

Det var Finanstilsynets vurdering, at banken ikke havde overbevisende dokumentation for, at den kunne generere tilstrækkelige skattepligtige overskud til, at den del af det udskudte skatteaktiv, der var indregnet på baggrund af fremførbare skattemæssige underskud, kunne realiseres.

Finanstilsynet begrundede dette med, at banken i 2012 fortsat havde et betydeligt underskud på trods af det budgetterede overskud, hvorfor de foretagne ændringer i form af tilførsel af ny portefølje og de fremsendte budgetter ikke udgjorde overbevisende dokumentation.

Hertil kom, at banken ved aflæggelse af årsrapporten stod i en situation, hvor der var usikkerhed om forudsætningerne for, at banken fortsat var going concern. Revisorernes påtegning på årsrapporten var med en supplerende oplysning om denne usikkerhed.

Baggrunden var, at banken ikke overholdt sit individuelle solvenskrav, og Finanstilsynet havde derfor givet banken påbud om at foretage de nødvendige foranstaltninger for at overholde solvenskravet, herunder at indsende en genopretningsplan til Finanstilsynet. Samtidig havde banken som følge af den manglende opfyldelse af sit individuelle solvensbehov fået et dispositionsbegrænsende påbud.

Som følge af usikkerheden om forudsætningerne om bankens fortsatte drift var der tilsvarende usikkerhed om, hvorvidt banken overhovedet ville have mulighed for at kunne generere tilstrækkelige skattepligtige overskud, hvori det indregnede udskudte skatteaktiv kunne modregnes.

For så vidt angik bankens forventning om, at en del af det indregnede skatteaktiv ville blive realiseret i en tidligere koncernsambeskatning, var det Finanstilsynets vurdering, at et sådant eventuelt tilgodehavende som udgangspunkt ikke kunne tillægges værdi. Dels beroede forventningen om udnyttelse i koncernsambeskatningen på en uafsluttet skattesag, dels ville der ved en eventuel udnyttelse i koncernsambeskatningen opstå et tilgodehavende hos et underskudsgivende selskab med negativ egenkapital.

Efter at have fået Finanstilsynets udkast til afgørelse i høring offentliggjorde Basisbank A/S selv d. 14. juni 2013 supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2012, hvor banken dels ophørte med indregningen af den del af det udskudte skatteaktiv, der vedrørte fremførbare underskud, dels ændrede målingen af et tilgodehavende sambeskatningsbidrag, således at banken nedskrev yderligere 5 mio. kr. på dette tilgodehavende pr. 31. december 2012.

Som en konsekvens heraf har Finanstilsynet givet banken en påtale for de 2 forhold, da disse vurderes at være af væsentlig betydning for årsrapporten for 2012.

 

 

Senest opdateret 12-07-2013