Redegørelse om inspektion i SEB Pensionsforsikring A/S

31-01-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i september-oktober 2012 på inspektion i SEB Pensionsforsikring A/S (herefter SEB Pensionsforsikring).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Undersøgelsen omfattede følgende områder:

  • Selskabets ledelse og organisation
  • Forsikringsforretningen
  • Investeringerne
  • Kapitalforhold
  • Opgørelse af det individuelle solvensbehov
  • It

2. Sammenfatning og risikovurdering

SEB Pensionsforsikring er en del af SEB Pension, der indgår i Skandinaviska Enskilda Banken AB koncernen. Selskabet har omkring 230.000 kunder.

SEB Pensionsforsikring har primært en bestand af traditionel livsforsikring med opsparing i form af garanterede gennemsnitsrenteprodukter, men tilbyder også markedsrenteprodukter. Præmieindbetalingerne er ligeligt fordelt i mellem gennemsnitsrenteprodukter og markedsrenteprodukter. SEB Pensionsforsikrings gennemsnitsrenteprodukter er præget af en relativ høj gennemsnitlig grundlagsrente på 3,3 procent sammenlignet med markedet.

Omkring det individuelle solvensbehov gav Finanstilsynet SEB Pensionsforsikring en risikooplysning vedrørende kapitalnødplanen, hvor bestyrelsen bør vurdere de enkelte initiativers effekt og muligheden for at gennemføre initiativerne.
Det er Finanstilsynets vurdering, at risikostyringen i SEB Pensionsforsikring er mere proaktiv end i sammenlignelige selskaber.

På investeringsområdet fik SEB Pensionsforsikring tre påbud om at rette op på uklarheder og mangler i retningslinjer og forretningsgang for registrerede aktiver. Desuden blev selskabet påbudt at sikre, at direktionen fremadrettet rapporterer til bestyrelsen om udnyttelsen af rammen for de registrerede aktiver.

Endelig har Finanstilsynet givet selskabet to risikooplysninger på investeringsområdet, dels fordi bestyrelsens investeringsrammer er fastsat ud fra aktivernes værdi på købstidspunktet, mens kontrol og rapportering sker til markedsværdier. Dels fordi selskabets eksisterende, daglige overvågning af investeringsrisici først bliver automatiseret i år.

SEB Pensionsforsikring havde ultimo 2011 opgjort Solvens I-kravet til 2.635 mio. kr. og det individuelle solvensbehov til 2.787 mio. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) var 3.872 mio. kr. ultimo 2011, således at selskabet havde en solvensdækning på 1,37. Ved beregning af det individuelle solvensbehov har selskabet valgt et sikkerhedsniveau svarende til det, der kommer til at gælde under Solvens II. Selskabet vurderes at have tilstrækkelig kapital i forhold til Solvens II-kravet.

 

Senest opdateret 31-01-2013