Redegørelse om inspektion i Saxo Privatbank A/S

02-01-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i perioden 22. oktober til 2. november 2012 på inspektion i Saxo Privatbank.

Inspektionen var en ordinær inspektion. På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens forretningsmodel, herunder bankens strategi, politikker og retningslinjer. Derudover gennemgik Finanstilsynet bankens organisation, herunder compliancefunktionen, samt kreditområdet.

Sammenfatning og risikovurdering

Banken er den tidligere Brørup Sparekasse, der blev overtaget af Saxo Bank i oktober 2010. Efter Saxo Banks overtagelse og en fusion med Saxo Ebank, som tilbyder online handel med aktier og obligationer, samt fondsmæglerselskabet Sirius Kapitalforvaltning tilbyder banken i dag almindelige bankprodukter, rådgivning og formueforvaltning samt online handel med finansielle instrumenter.

Banken har haft større underskud i en årrække og forventer også et større underskud i 2012. De fortsatte underskud skyldes fortsat tab på bankens samlede forretninger, men også engangsomkostninger forbundet med bestræbelserne på at effektivisere og fokusere bankens forretningsmodel efter Saxo Banks overtagelse.

Det er Finanstilsynets vurdering, at banken med de tiltag, der er taget efter Saxo Banks overtagelse, har styrket forretningsmodellen, men at der fortsat er en risiko for, at banken ikke vil kunne opnå den vækst og de synergieffekter, som er nødvendig for at gøre den samlede forretningsmodel profitabel. Det er således Finanstilsynets erfaring, at en stor udlånsvækst er svær at opnå i de nuværende konjunkturforhold uden at gå på kompromis med udlånenes bonitet. Samtidig er det Finanstilsynets vurdering, at også bankens online investeringsaktiviteter og forvaltningsaktiviteter er udfordret af konjunkturforholdene og den store konkurrence om investerings- og forvaltningskunderne. Finanstilsynet gav en risikooplysning vedrørende forretningsmodellens udfordringer.

Bankens løbende underskud har nødvendiggjort løbende kapitalindskud fra Saxo Bank. Finanstilsynet gav en risikooplysning om, at manglende indtjening sammenholdt med bankens afløb i ansvarlig lånekapital og udløb af garantikapital udgør en risiko for bankens solvens, og at ledelsen derfor fortsat skal sikre sig, at banken kan få tilført den nødvendige kapital.

Bankens bestræbelser på at effektivisere og fokusere banken har betydet mange strategiske og organisatoriske ændringer inden for en relativ kort periode. Det er Finanstilsynets vurdering, at dette indebærer en øget risiko for administrative fejl i banken. Finanstilsynet gav en risikooplysning herom.

Finanstilsynet gav et påbud vedrørende tilrettelæggelsen af compliancefunktionens arbejde samt en risikooplysning om, at utilstrækkelig tilrettelæggelse af compliancefunktionens arbejde udgør en risiko for, at der ikke bliver udført tilstrækkelig compliance, og/eller at væsentlige compliancerisici bliver overset.

I forbindelse med gennemgangen af kreditområdet gennemgik Finanstilsynet bankens 52 største engagementer, en stikprøve på 100 tilfældigt udvalgte engagementer samt alle engagementer med bestyrelsen og direktionen. De gennemgåede engagementer svarede til 28 pct. af bankens samlede engagementsmasse.

Der var ingen væsentlige forskelle mellem bankens og Finanstilsynets vurderinger af de gennemgåede engagementer, og det er Finanstilsynets vurdering, at bankens kreditorganisation er blevet styrket efter Saxo Banks overtagelse. Engagementsgennemgangen gav anledning til yderligere nedskrivninger på 6 mio. kr. Derudover gav gennemgangen af kreditområdet anledning til en række påbud vedrørende præciseringer i kreditpolitikken, bestyrelsens retningslinjer til direktionen og forretningsgange vedrørende kreditområdet. 

Banken samarbejder med bankens søsterselskab Saxo Properties, som tilbyder ejendomsinvesteringer. Finanstilsynet gav en risikooplysning om, at samarbejdet med Saxo Properties ikke fremadrettet kommer til at føre til en uhensigtsmæssig høj koncentration i ejendomsrelaterede eksponeringer mod en relativt begrænset personkreds. I tilfælde af, at personkredsen direkte eller indirekte omfatter ledende medarbejdere fra Saxo Bank koncernen, skal bestyrelsen og direktionen desuden forholde sig til de interessekonflikter, der følger heraf.

Derudover blev der givet enkelte påbud vedrørende administrative forhold.

Banken har opgjort solvensbehovet pr. 30. september 2012 til 13,5 procent mod en faktisk solvens på 19,5 procent. På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 02-01-2013