Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (store udlån)

02-01-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i marts 2012 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Realkredit Danmark A/S.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet et udvalg af instituttets store udlån samt instituttets 10 største nedskrivninger på udlån, bortset fra udlån til stat, kommune, kreditinstitutter og almene boligselskaber.

Sammenfatning og risikovurdering

De gennemgåede lånesager fordelte sig på 43 store udlån. Endvidere modtog Finanstilsynet en statusopdatering på 27 øvrige store udlån.

Inspektionen omfattede endvidere drøftelse af Realkredit Danmark A/S’ strategi vedrørende instituttets store udlån samt gennemgang af instituttets organisation, forretningsorden, risikopolitik samt ledelses- og revisionsrapporter på området.

Det er Finanstilsynets vurdering, at Realkredit Danmark A/S på nuværende tidspunkt har en rimelig sikkerhedsmæssig placering i de gennemgåede engagementer. Endvidere er det Finanstilsynets vurdering, at kreditkvaliteten af Realkredit Danmark A/S’ store udlån ikke afviger negativt fra sammenlignelige institutter.

På baggrund af undersøgelsen er det endvidere Finanstilsynets vurdering, at Realkredit Danmark A/S generelt har et godt kendskab til sine engagementer og følger op herpå.

Instituttet har i forbindelse med inspektionen fået en påtale for, at der i Realkredit Danmark A/S har været en forsinkelse af overvågningen af ejendomme, som stilles til sikkerhed for særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO’er), hvormed instituttet ikke har overholdt de gældende minimumskrav til tidsgrænser for overvågning. Instituttet har ligeledes fået et påbud om at sikre, at bemandingen fremadrettet vil være tilstrækkelig i vurderingsorganisationen. Realkredit Danmark A/S har oplyst, at der trods forsinkelsen af overvågningen på intet tidspunkt har været tvivl om tilstrækkeligheden af den stillede supplerende sikkerhed for SDRO-lån.

Realkredit Danmark A/S havde pr. 31. december 2011 opgjort et solvensbehov på 16,3 procent og et kapitalkrav i henhold til overgangsreglerne for institutter med en IRB-tilladelse på 19,8 procent. Den faktiske solvens udgjorde 35,8 procent pr. 31. december 2011.

Finanstilsynet har på baggrund af undersøgelsen ikke bemærkninger til Realkredit Danmark A/S’ opgjorte solvensbehov på de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 02-01-2013