Redegørelse om inspektion i Nykredit Bank A/S (ledelse og styring på kreditområdet)

02-01-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var på inspektion i Nykredit Bank A/S i september 2012. Inspektionen var en funktionsundersøgelse af bankens ledelse og styring på kreditområdet, hvor også andre større banker (gruppe 1) blev undersøgt. Inspektionen omfattede bankens overholdelse af krav på kreditområdet i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. (ledelsesbekendtgørelsen), herunder krav til bankens risikoansvarlige.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen

a. Den risikoansvarliges opgaver, kvalifikationer og ressourcer angående kreditområdet.
b. Direktionens redegørelse til brug for bestyrelsens risikovurdering af bankens kreditrisici.
c. Øvrig rapportering til bestyrelsen om bankens kreditrisici.
d. Bankens organisation på kreditområdet, herunder bemanding og funktionsadskillelse.

Finanstilsynet vurderede, at der i direktionens redegørelse til bestyrelsen om bankens risici manglede en beskrivelse af controllingaktiviteterne på kreditområdet og resultaterne heraf. Det fremgik således ikke, hvordan banken har sikret sig et overblik over, om kreditstyringen er tilfredsstillende, og hvad resultaterne heraf er. Finanstilsynet har påtalt dette. Banken havde kort før undersøgelsen selv besluttet, at beskrivelse af controllingaktiviteter skal indgå i de kommende redegørelser til bestyrelsen.

I overensstemmelse med ledelsesbekendtgørelsen udarbejder bankens direktion minimum en gang årligt en redegørelse om bankens risici og forelægger denne for bestyrelsen. Finanstilsynet vurderer imidlertid, at bestyrelsens drøftelser og vurderinger af bankens risici på baggrund af redegørelsen ikke er refereret i tilstrækkeligt omfang i bestyrelsesprotokollen. Finanstilsynet har derfor givet påbud om at sikre, at dette sker.

Derudover har undersøgelsen ikke givet anledning til væsentlige tilsynsmæssige reaktioner.

Nykredit Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. juni 2012 til 10,2 procent. Den faktiske solvens pr. 30. juni 2012 var 19,8 procent. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 02-01-2013