Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (ledelse og styring på kreditområdet)

02-01-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var på inspektion i Jyske Bank A/S i september 2012. Inspektionen var en funktionsundersøgelse af bankens ledelse og styring på kreditområdet, hvor også andre større banker (gruppe 1) blev undersøgt. Inspektionen omfattede bankens overholdelse af krav på kreditområdet i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. (ledelsesbekendtgørelsen), herunder krav til bankens risikoansvarlige.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen

a. Den risikoansvarliges opgaver, kvalifikationer og ressourcer angående kreditområdet.
b. Direktionens redegørelse til brug for bestyrelsens risikovurdering af bankens kreditrisici.
c. Øvrig rapportering til bestyrelsen om bankens kreditrisici.
d. Bankens organisation på kreditområdet, herunder bemanding og funktionsadskillelse.

Banken har i overensstemmelse med ledelsesbekendtgørelsen udpeget en risikoansvarlig. Denne varetager – ud overopgaverne som risikoansvarlig – opgaver som direktør for enheden Økonomi og Risikostyring.

I overensstemmelse med kravene i ledelsesbekendtgørelsen udarbejder bankens direktion minimum en gang årligt en redegørelse om bankens risici og forelægger denne for bestyrelsen. Finanstilsynet vurderer imidlertid, at bestyrelsens drøftelser og vurderinger af bankens risici på baggrund af redegørelsen ikke fremgår i tilstrækkeligt omfang af bestyrelsesprotokollen. Finanstilsynet har derfor givet påbud om at sikre, at dette sker.

Derudover har undersøgelsen ikke givet anledning til væsentlige tilsynsmæssige reaktioner.

Jyske Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. juni 2012 til 9,6 procent. Den faktiske solvens pr. 30. juni 2012 var 15,8 procent. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

 

Senest opdateret 02-01-2013