Redegørelse om inspektion i Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab

02-01-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i august/september 2012 på inspektion i Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab (herefter Danica Skade).

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle virksomhedens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Undersøgelsen omfattede følgende områder:

  • Bestyrelsens og direktionens arbejde
  • Investeringsområdet
  • Forsikringsområdet, herunder aktuarmæssige forhold
  • Individuelt solvensbehov
  • It

2. Sammenfatning og risikovurdering

Danica Skade er et 100 procent ejet datterselskab af Danske Bank. Danica Skades primære aktivitet er ejerskabet af Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab.

Danica Skade tilbyder sundhedsforsikring, sundhedsfremmende ydelser samt forsikring mod kritisk sygdom til kunder i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab.

Danica Skade har medio 2012 opgjort det individuelle solvensbehov til 887 mio. kr. Den faktiske solvens (basiskapital) var 9,9 mia. kr. medio 2012, således, at Danica Skade har en solvensdækning på 11,2.

Omkring individuelt solvensbehov gav Finanstilsynet Danica Skade risikooplysninger vedrørende kapitalplanen, hvor bestyrelsen bør efterspørge mere rapportering om effekterne af Solvens II på kapitalbehovet, samt på kapitalnødplanen, hvor bestyrelsen bør vurdere enkelte initiativers effekt og muligheden for at gennemføre initiativerne.  

Finanstilsynet konstaterede, at forankringen af arbejdet med det individuelle solvensbehov i bestyrelsen afspejler, at det individuelle solvensbehov ikke anvendes i den løbende risikostyring.

På investeringsområdet blev bestyrelsen påbudt, at fastlægge forudsætningerne for, at direktionen kan disponere udenfor retningslinjernes grænser. Endvidere gav Finanstilsynet en risikooplysning omkring behov for stillingtagen til koncentrationsrisiko for obligationer og aktier.

I forhold til den outsourcing aftale, der er indgået med Danske Capital om porteføljeforvaltning, påbød Finanstilsynet Danica Skade at definere rapporteringskravene som en del af aftalen.

 

Senest opdateret 02-01-2013