Redegørelse om inspektion i Eik Banki P/F

02-01-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i august-september 2012 på inspektion i Eik Banki P/F. 

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Eik Banki P/F blev stiftet den 12. oktober 2010, hvor banken overtog hele den færøske del af den tidligere EIK Banki. Bankens særlige stiftelsesforhold medfører bl.a., at kreditboniteten blandt de største engagementer er præget af en række engagementer med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). 

Bankens andel af privatkunder udgør ca. 50 pct. og banken har en høj markedsandel på Færøerne, der samtidig er bankens markedsområde. Bankens største udlån til en enkelt branche er til industri og råstofudvinding, der udgør ca. 10 pct. Udlån til fiskeri udgør som den næststørste ca. 8 pct. 

Summen af store engagementer ligger på et højt niveau sammenlignet med gennemsnittet af mindre pengeinstitutter (gruppe 3 institutter). De store engagementer indeholder dog også bankens placeringer af likviditet i andre pengeinstitutter. 

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen i alt 204 engagementer bestående af de 64 største (alle større end 15 mio. kr.) samt en stikprøve på 140 engagementer mellem 1,0 - 10,6 mio. kr., i alt svarende til 47,7 pct. af de samlede udlån. Blandt de 64 største engagementer var der OIV i 22 engagementer svarende til 28 pct. målt på volumen. Derudover blev alle engagementer med direktion og bestyrelsesmedlemmer gennemgået. 

Generelt var Finanstilsynet og banken enige om bonitetskarakteren på engagementerne og nedskrivningernes størrelse. Inspektionen medførte dog yderligere nedskrivninger for samlet ca. 3,4 mio. kr. Finanstilsynet konstaterede OIV i to engagementer, hvor banken ikke på forhånd havde konstateret dette. Herudover fik banken påbud om at foretage nedskrivning på en ejendom med ca. 7,4 mio. kr. pr. 30. september 2012. 

Banken fik påbud om at foretage ændringer i instruksen til direktionen herunder også i de kreditinstrukser, direktionen har videredelegeret til andre medarbejdere. Dette med henblik på at sikre en uafhængig kontrol af de bevillinger, der bliver givet. Ligeledes fik banken påbud om at udarbejde to manglende forretningsgange på kreditområdet. 

Banken fik endvidere en risikooplysning om at manglende opdaterede økonomiske oplysninger på låntagere kan medføre, at banken ikke i tide får reageret på og vendt en uhensigtsmæssig udvikling i engagementerne. 

Banken fik også påbud vedrørende forretningsgangen for kapitaldækningsopgørelsen, ligesom banken skal fastsætte et entydigt og konsistent mål for sin solvensoverdækning. 

Banken havde ved udgangen af juni 2012 opgjort solvensbehovet til 12,1 %. Finanstilsynet har ikke på baggrund af inspektionen fundet grundlag for at kræve et højere solvensbehov og har derfor taget bankens opgørelse af solvensbehovet pr. 30. juni 2012 til efterretning. Bankens faktiske solvens pr. 30. juni 2012 er opgjort til 22,5 %.

Endelig er Finanstilsynet ved at afklare forhold i relation til bankens vedtægter og den for Færøerne nyligt ikrafttrådte bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital, som kan have betydning for, hvor meget af bankens aktiekapital, der uden justeringer, kan indgå i opgørelse af den egentlige kernekapital.

 

Senest opdateret 02-01-2013