Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (ledelse og styring på kreditområdet)

02-01-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var på inspektion i Danske Bank A/S i september 2012. Inspektionen var en funktionsundersøgelse af bankens ledelse og styring på kreditområdet, hvor også andre større banker (gruppe 1) blev undersøgt. Inspektionen omfattede bankens overholdelse af krav på kreditområdet i bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. (ledelsesbekendtgørelsen), herunder krav til bankens risikoansvarlige.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik ved inspektionen

a. Den risikoansvarliges opgaver, kvalifikationer og ressourcer angående kreditområdet.
b. Direktionens redegørelse til brug for bestyrelsens risikovurdering af bankens kreditrisici.
c. Øvrig rapportering til bestyrelsen om bankens kreditrisici.
d. Bankens organisation på kreditområdet, herunder bemanding og funktionsadskillelse.

Banken har i overensstemmelse med ledelsesbekendtgørelsen udpeget en risikoansvarlig. Denne har ansvaret for bankens tværgående risikostyringsfunktion, mens den daglige operationelle risikostyring varetages af bankens eksisterende risikofunktioner.

Finanstilsynet fandt, at der manglede dokumentation af den risikoansvarliges og risikostyringsfuntionens indsats, og Finanstilsynet har givet banken påbud herom. Det var Finanstilsynets umiddelbare vurdering, at der var behov for yderligere medarbejderressourcer til risikostyringsfunktionen. Banken skal orientere Finanstilsynet om sine overvejelser om ny organisering af risikostyringsfunktionen, herunder bemandingen.

Finanstilsynet vurderede, at der i direktionens redegørelse til bestyrelsen om bankens risici manglede en beskrivelse af controllingaktiviteterne på kreditområdet og resultaterne heraf. Det bør således fremgå, hvordan banken har sikret sig et overblik over, om kreditstyringen er tilfredsstillende, og hvad resultaterne heraf er.

Banken har oplyst, at man i forbindelse med tilrettelæggelsen af den nye organisation vil afklare controllingaktiviteterne. Finanstilsynet har påtalt, at controllingaktiviteterne ikke har indgået i redegørelsen fra direktionen til bestyrelsen. Banken skal orientere Finanstilsynet om sine overvejelser om ny organisering af control¬lingaktiviteterne, og hvad der skal med herom i direktionens redegørelse til bestyrelsen om bankens risici.

I overensstemmelse med ledelsesbekendtgørelsen udarbejder bankens direktion minimum en gang årligt en redegørelse om bankens risici og forelægger denne for bestyrelsen. Finanstilsynet vurderer imidlertid, at bestyrelsens drøftelser og vurderinger af bankens risici på baggrund af redegørelsen ikke fremgår i tilstrækkeligt omfang af bestyrelsesprotokollen. Finanstilsynet har derfor givet påbud om at sikre, at dette sker.

Derudover har undersøgelsen ikke givet anledning til væsentlige tilsynsmæssige reaktioner.

Danske Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. juni 2012 til 10,4 procent. Den faktiske solvens pr. 30. juni 2012 var 17,7 procent. Inspektionen har ikke givet anledning til ændring af Finanstilsynets vurdering af koncernens solvensbehov.

 

Senest opdateret 02-01-2013