Redegørelse om påtale til Totalbanken A/S - regnskabskontrol af årsrapporten for 2011 og delårsrapporterne i 2012

28-02-2013

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Totalbanken A/S’s årsrapport for 2011.

Sammenfatning

Finanstilsynet konstaterede ved regnskabskontrollen, at banken i årsrapporten for 2011 havde indregnet et udskudt skatteaktiv på 36,2 mio. kr., svarende til 14,4 % af egenkapitalen. Dette blev vurderet som væsentligt.

På baggrund af bankens redegørelser vurderede Finanstilsynet, at banken ikke havde sandsynliggjort, at skatteaktivet kunne udnyttes inden for en rimelig tidshorisont, og at skatteaktivet derfor skulle ændres til nul. Som følge heraf var det Finanstilsynets vurdering, at også bankens delårsrapporter for 2012 var fejlbehæftede. Henset til at årsrapporten for 2012 var nært forestående, vurderede Finanstilsynet, at fejlen skulle rettes i årsrapporten for 2012. Det var hensigten, at sagen skulle forelægges Det Finansielle Råd.

Inden sagen blev forelagt Det Finansielle Råd, meddelte banken imidlertid, at den ville rette forholdet i årsrapporten for 2012 således, at det udskudte skatteaktiv ville blive indregnet til nul i såvel 2011 som 2012. 

Banken har på den baggrund modtaget en påtale fra Finanstilsynet for den fejlagtige indregning af det udskudte skatteaktiv.

Fejlen er uddybet nedenfor.

Indregning af udskudt skatteaktiv

Et pengeinstitut skal udelukkende indregne et udskudt skatteaktiv, som er opstået ved fremførsel af skattemæssigt underskud i det omfang, der enten er tilstrækkelige midlertidige forskelle, som det skattemæssige underskud kan modregnes i, eller det er sandsynligt, at skatteaktivet kan udnyttes i fremtidig skattepligtig indkomst.

Totalbanken A/S har efter Finanstilsynets vurdering ikke sandsynliggjort, at det indregnede udskudte skatteaktiv kan udnyttes i fremtidig skattepligtig indkomst inden for en rimelig tidshorisont. Finanstilsynet har ved sin vurdering lagt vægt på, at banken har haft betydelige afvigelser mellem budgetterede og faktiske resultater i årene 2010 og 2011, herunder særligt vedrørende nedskrivninger på udlån, der har afgørende betydning for bankens resultat. Endvidere har banken i det fremtidige budget, hvor den forventer lavkonjunktur, anvendt nedskrivningsprocenter, der er væsentlig lavere end dem, banken har realiseret i 2008 – 2011 uden at have sandsynliggjort, at bankens nedskrivningsprocent vil falde væsentligt. Yderligere fremgik det af den supplerende oplysning i revisionspåtegningen på årsrapporten for 2011, at såfremt de planlagte tiltag ikke gennemføres i tilstrækkelig grad såvel beløbsmæssigt som tidsmæssigt, kan der være væsentlig usikkerhed om bankens mulighed for fortsat drift.

Det var på den baggrund Finanstilsynets vurdering, at det udskudte skatteaktiv ikke kunne indregnes i årsrapporten for 2011 og i delårsrapporterne for 2012.

Banken skal imidlertid løbende vurdere, om den på et senere tidspunkt opnår overbevisende dokumentation for udnyttelse af skatteaktivet samt indregne dette, når der foreligger en tilstrækkelig dokumentation. Dette betyder, at det udskudte skatteaktiv ikke fortaber sin værdi, men at det ikke kan indregnes, før banken har dokumentation herfor.

 

Senest opdateret 28-02-2013