Redegørelse om inspektion i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

11-02-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2012 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (Nordea Kredit).

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet områderne store lån og løbende kontrol af lånegrænsernes overholdelse (LTV-overvågning).

Sammenfatning og risikovurdering

Store lån
Finanstilsynet gennemgik Nordea Kredits 29 største engagementer. I to tilfælde, hvor Nordea Kredit ikke havde vurderet objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), vurderede Finanstilsynet, at der var OIV på grund af debitors betydelige økonomiske vanskeligheder. Finanstilsynet påbød Nordea Kredit at udarbejde nedskrivningsberegninger for de pågældende engagementer. De udarbejdede nedskrivningsberegninger viste ikke øget behov for nedskrivninger. Gennemgangen af de øvrige engagementer viste, at Finanstilsynet generelt set var enig med instituttet i ratingen af kunderne.

Det fremgik også på undersøgelsen, at Nordea Kredit i erhvervs- og landbrugssager først anser OIV for at være indtruffet, hvis engagementet er i restance.

Et engagement kan være i OIV, selv om det ikke er i restance. Finanstilsynet påbød på den baggrund Nordea Kredit at sikre, at instituttet kan identificere engagementer, hvor der er OIV f.eks. som følge af betydelige økonomiske vanskeligheder, men hvor engagementet ikke er i restance. 

Finanstilsynet påbød endvidere i to enkeltstående sager Nordea Kredit at fratrække handelsomkostningerne i nedskrivningsberegningerne, selv om der ikke vurderedes at være tale om realisering af ejendommen indenfor en kortere tidsperiode.

LTV-overvågning
På området for LTV-overvågning gennemgik Finanstilsynet en række forretningsgange mv. samt 90 lånesager med henblik på at kontrollere instituttets overholdelse af relevante regler og forretningsgange. Finanstilsynet har på denne undersøgelse ikke foretaget en kontrol af de benyttede ejendomsværdier.

Finanstilsynet konstaterede, at Nordea Kredit ikke gennemfører den årlige overvågning af erhvervsejendomme rettidigt, idet instituttets proces sikrede, at sagerne til kontrolvurdering udtages efter et år. Overvågningen skal gennemføres mindst én gang om året. Finanstilsynet påbød Nordea Kredit at sikre, at overvågningen gennemføres rettidigt.

Finanstilsynet har endvidere påbudt Nordea Kredit at fastsætte frister for, hvornår kontrolvurderingerne skal være gennemført, således at det sikres, at der løbende stilles den nødvendige supplerende sikkerhed. Dette gælder især for erhvervsejendomme, da værdien af disse ejendomme ikke fremskrives.

Nordea Kredit havde pr. 30. september 2012 opgjort et solvensbehov på 13,8 procent. Instituttets faktiske solvens pr. 30. september 2012 var 15,3 procent. På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 11-02-2013