Redegørelse om påtale til Basisbank A/S for fejl i årsrapporten for 2010

28-02-2013

 

Indledning

Finanstilsynet har foretaget regnskabskontrol af Basisbank A/S`s årsrapport for 2010. Dette er sket som led i den løbende kontrol af finansielle virksomheders årsrapporter.

Sammenfatning

Ved den gennemførte kontrol konstaterede Finanstilsynet en række fejl. Det vil sige fravigelser fra reglerne, som Finanstilsynet umiddelbart vurderede, kunne have betydning for en regnskabsbrugers økonomiske beslutninger truffet på grundlag af årsrapporten. Da offentliggørelse af bankens årsrapport for 2011 var nært forestående, rettede banken de konstaterede fejl i årsrapporten for 2011.
 
Dog kunne et forhold vedrørende bankens udskudte skatteaktiv ikke afsluttes og banken har i 2012 afsøgt mulighederne for at kunne dokumentere udnyttelse af skatteaktivet med et tidligere moderselskab. Derfor har det først været muligt at afslutte sagen vedrørende årsrapporten for 2010 på nuværende tidspunkt.

På denne baggrund har banken modtaget en påtale for følgende i årsrapporten for 2010:

  • Manglende sandsynliggørelse af indregnet udskudt skatteaktiv
  • Mangelfulde oplysninger i forbindelse med omklassificering af obligationer
  • Mangelfulde oplysninger om rentefod ved udlån til bankens ledelse

Tilsynet har på baggrund af forløbet besluttet at undersøge indregning af skatteaktivet i halvårsrapporten for 2012.

Påtalen er uddybet nedenfor.

Fejl i årsrapporten for 2010


Manglende sandsynliggørelse af indregnet udskudt skatteaktiv

Banken havde i årsrapporten for 2010 indregnet et udskudt skatteaktiv, hvor langt hovedparten hidrørte fra fremførbare skattemæssige underskud.

Banken kunne ikke fremlægge overbevisende dokumentation, som sandsynliggjorde bankens forventninger om over de kommende år at kunne generere skattepligtige overskud til, at det udskudte skatteaktiv kunne realiseres. Imidlertid oplyste banken sent i forløbet til Finanstilsynet, at det udskudte skatteaktiv var realiseret i moderselskabet. På den baggrund meddelte Finanstilsynet banken, at Finanstilsynet ville nøjes med at påtale, at banken havde indregnet skatteaktivet i årsrapporten for 2010 uden at kunne sandsynliggøre målingen af det indregnede skatteaktiv.

Efterfølgende har banken imidlertid ikke kunnet fremsende dokumentation for oplysningen om, at skatteaktivet er blevet realiseret i koncernens sambeskatning. Banken har anmodet den koncern, hvormed banken indgik i sambeskatning indtil februar 2012, om at fremsende dokumentation, men skat har endnu ikke truffet endelig afgørelse i sagen, og der er ikke anden overbevisende dokumentation. På denne baggrund har Finanstilsynet valgt at starte en undersøgelse af, om det skatteaktiv, der er indregnet i halvårsrapporten for 1. halvår 2012, er korrekt indregnet.

Mangelfulde oplysninger i forbindelse med omklassificering af obligationer
Banken havde i årsrapporten for 2010 en beholdning af obligationer, der i årsrapporten for 2009 var omklassificeret fra målt til dagsværdi til hold-til-udløb og måling til amortiseret kostpris. For en sådan beholdning skal et pengeinstitut give en række oplysninger, som sætter en regnskabsbruger i stand til at vurdere, hvordan omklassificeringen har påvirket bankens finansielle stilling, herunder resultat og balance.

Banken havde ikke oplyst, hvilken konsekvens det havde for resultatopgørelsen, at der nu ikke længere skete værdiregulering til dagsværdi i resultatopgørelsen, ligesom det ikke var oplyst, hvorfra og på hvilket tidspunkt omklassificeringen var foretaget samt bankens forventninger til betalingsstrømme og den effektive rente på omklassificeringstidspunktet.

Manglende oplysninger om rentefod ved udlån til bankens ledelse
Et institut skal om udlån til bestyrelse og direktion oplyse de væsentligste vilkår, herunder rentefod. Hensigten er at sætte en regnskabsbruger i stand til at kontrollere dem, der leder virksomheden. Banken havde i årsrapporten for 2010 om udlån til direktion og bestyrelse kun oplyst, at alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår uden at oplyse om den specifikke rentefod.

 

Senest opdateret 28-02-2013