Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S (hvidvaskområdet)

12-12-2013

 

Indledning

Finanstilsynet har i 2013 foretaget inspektion i Spar Nord Bank A/S. Inspektionen omfattede alle relevante dele af hvidvaskområdet.

Sammenfatning og risikovurdering

Spar Nord Bank er Danmarks 6. største pengeinstitut målt på arbejdende kapital med over 350.000 kunder. Bankens virksomhed omfatter alle typer bankforretninger, kapitalforvaltning, investering og pension.

Finanstilsynet har som led i undersøgelsen foretaget en risikovurdering af banken. Det er Finanstilsynets vurdering, at Spar Nord Banks iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er middel-høj vurderet relativt i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. Risikovurderingen er foretaget på baggrund af bankens forretningsmodel, herunder kunder, produkter, leveringskanaler og geografiske forhold, samt bankens størrelse, herunder kunder, transaktioner og korrespondentbankforbindelser.

Spar Nord Bank vurderes generelt at opfylde de gældende krav til risikobegrænsende foranstaltninger på hvidvaskområdet.

Banken har fået påbud om legitimering af eksisterende kunder, således at banken skal sikre, at der ikke sker udvidelse af engagementet med de eksisterende kunder, der ikke er tilstrækkeligt legitimerede, og at eksisterende engagementer afvikles, hvis det ikke er muligt at indhente den fornødne legitimation inden for en af banken fastsat kortere frist.

Banken har endvidere fået påbud vedrørende bankens kundelegitimering, idet Finanstilsynet vurderer, at banken ikke systematisk indhenter og dokumenterer oplysninger om kundernes formål med forretningsforbindelsen og det tilsigtede omfang heraf.

Herudover har banken fået påbud vedrørende bankens procedurer for behandling af kunder, der falder ind under betegnelsen ”politisk udsatte personer”, der er kunder med bopæl i udlandet, som bestrider høje offentlige hverv, og personer med nær tilknytning hertil. Finanstilsynet har vurderet, at banken ikke i tilstrækkelig grad opfylder de lovmæssige krav til oprettelse og behandling af denne type kundeforhold.    

Endelig skal banken indføre tilstrækkelige procedurer med henblik på at sikre, at banken overholder hvidvasklovens regler om grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser i alle tilfælde, hvor der udveksles SWIFT-nøgler.

 

Senest opdateret 12-12-2013