Redegørelse om inspektion i Obton Fondsmæglerselskab A/S

06-12-2013

Indledning

Finanstilsynet var i oktober 2013 på inspektion i Obton Fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor fondsmæglerselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på bestyrelsens og direktionens arbejde, investorbeskyttelse, opgørelse af det individuelle solvensbehov samt hvorvidt selskabet opfylder kravene til værdipapirhandlere, herunder kravene om compliance og risikostyring.

Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel, der for nyligt er ændret som følge af nyt ejerskab, baserer sig på at modtage, formidle og udføre ordrer vedrørende unoterede aktier i solcelleprojekter til detailkunder. Selskabet har de seneste år haft negative resultater, men har i 2013 realiseret et positivt halvårsresultat.

Selskabet anfører, at det tilbyder ”generel investeringsrådgivning”, ligesom de af selskabets ansatte, der har dialogen med kunderne, har titel som investeringsrådgiver.

Hertil kommer, at det i udbudsmaterialet for Obton Solenergi Italien II fejlagtigt oplyses, at alle selskabets investeringsrådgivere er certificerede og godkendte af Finanstilsynet til at yde investeringsrådgivning. Selskabet har imidlertid ikke tilladelse til investeringsrådgivning, der er defineret som personlige anbefalinger om køb og salg af finansielle instrumenter til kunder.

Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at der er en risiko for, at selskabets kunder fejlagtigt tror, at den generelle rådgivning omkring unoterede aktier fra selskabets ansatte udgør investeringsrådgivning og dermed er personlige anbefalinger til kunderne om de pågældende transaktioner. Der er derved risiko for, at selskabets kunder fejlagtigt antager, at selskabet har vurderet, at transaktionerne er egnet for kunderne. Dette indebærer endvidere, at der er risiko for, at selskabet kan blive involveret i retssager med kunder om erstatning m.v.

Finanstilsynet gav desuden Obton Fondsmæglerselskab A/S et påbud vedrørende selskabets metode til opgørelse af det individuelle solvensbehov. På det foreliggende grundlag fandt Finanstilsynet det dog ikke nødvendigt at øge solvensbehovet.

Derudover gav Finanstilsynet selskabet en påtale for, at selskabets engagement med dets pengeinstitut i flere tilfælde og i længere perioder havde oversteget 100 pct. af basiskapitalen.

Finanstilsynet foretager i øvrigt særskilt undersøgelse af selskabets rolle i forbindelse med formidling af aktier uden prospektpligt. 

Obton Fondsmæglerselskab A/S har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2013 til 159,7 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2013 var 294,9 procent.

Senest opdateret 06-12-2013