Redegørelse om inspektion i DLR Kredit A/S (fonds- og fundingområdet)

09-12-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i september 2013 på inspektion i DLR Kredit A/S.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse af DLR Kredit A/S’ fonds- og fundingområde, hvilket vil sige en undersøgelse af det område i realkreditinstituttet, som vedrører instituttets markedsrisici.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet DLR Kredit A/S’ organisation, politikker, instrukser, risikostyring, rapportering, udvalgte forretningsgange, systemanvendelse og solvensbehov på fonds- og fundingområdet.

Sammenfatning og risikovurdering

Inspektionen vedrørte således et afgrænset område, der i væsentlig grad er reguleret af det såkaldte balanceprincip. Dette princip sætter snævre grænser for, hvilke risici realkreditinstitutter kan påtage sig vedrørende blandt andet renterisiko, valutakursrisiko, optionsrisiko og likviditetsubalancer.

De risici på fonds- og fundingområdet, som DLR Kredit A/S påtager sig, og instituttets styring heraf, adskiller sig ikke fra sammenlignelige realkreditinstitutters.

Inspektionen gav anledning til et påbud om, at renterisiko uden for handelsbeholdningen skal behandles eksplicit i solvensbehovsopgørelsen samt et påbud vedrørende de af direktionen videregivne beføjelser. Derudover gav inspektionen anledning til en risikooplysning vedrørende risikoen forbundet med manglende systemintegration og mange manuelle kontroller og processer.

DLR Kredit A/S havde pr. 30. september 2013 opgjort et solvensbehov på 8 procent mod en faktisk solvens på 12 procent. På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende de gennemgåede områder.

 

Senest opdateret 09-12-2013