Redegørelse om inspektion i Totalkredit A/S (LTV-overvågning og restancer)

23-08-2013

Indledning

Finanstilsynet var i april 2013 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Totalkredit A/S (Totalkredit).

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet områderne løbende kontrol af lånegrænsernes overholdelse (LTV-overvågning) og restanceområdet.

Sammenfatning og risikovurdering

LTV-overvågning
På området for LTV-overvågning gennemgik Finanstilsynet en række forretningsgange mv. samt 80 lånesager inden for ejendomskategorierne ejerboliger og fritidshuse med henblik på at kontrollere instituttets overholdelse af relevante regler og forretningsgange.

Finanstilsynet har på denne undersøgelse ikke gennemgået ejendomsværdier til brug for LTV-opgørelsen.

Finanstilsynet undersøgte senest LTV-overvågningen i instituttet i august 2012, og gav i denne forbindelse Totalkredit et påbud om at overholde fristerne for LTV-overvågning, jf. redegørelse af 21. december 2012. Tilsynet har blandt andet fulgt op på dette påbud på denne undersøgelse.

Finanstilsynets gennemgang af LTV-overvågningen gav ikke anledning til væsentlige tilsynsmæssige reaktioner.

Restanceområdet
På undersøgelsen gennemgik Finanstilsynet 30 nærmere specificerede restancesager med henblik på at undersøge instituttets håndtering af og nedskrivning på nødlidende engagementer.

Finanstilsynets gennemgang af restanceområdet gav ikke anledning til bemærkninger.

Totalkredit havde pr. 30. juni 2013 opgjort et solvensbehov på 20,6 procent inklusive overgangsreglen i lov om finansiel virksomhed § 125 a, stk. 1. Instituttets faktiske solvens pr. 30. juni 2013 var 21,9 procent. På baggrund af inspektionen er det Finanstilsynets samlede vurdering, at der aktuelt ikke er behov for yderligere tillæg til solvensbehovet vedrørende de gennemgåede områder.
 

 


 

Senest opdateret 23-08-2013