Redegørelse om inspektion i Spar Nord Bank A/S

30-08-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i marts 2013 – maj 2013 på inspektion i Spar Nord Bank A/S. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko. I efteråret 2012 fusionerede Spar Nord Bank med Sparbank.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel er at drive en enkel bank med fokus på privatkunder og små og mellemstore virksomheder i Nordjylland og større byer i resten af landet. Bankens organisation er decentralt opbygget, bortset fra især kreditområdet, som er kendetegnet ved en stærk og central styring samt et stort kendskab til debitorerne.

Banken har de senere år arbejdet på at styrke bankens likviditet og kapital. Salg af bankens leasingselskab i 2011 og afvikling af leasingaktiver har styrket likviditeten med 5,8 mia.kr. pr. ultimo juni 2013. Aktieemissionen i 2012 gav et nettoprovenu på 838 mio. kr. og forøgede bankens kernekapitalprocent med 2,1 procentpoint.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen i alt 497 engagementer, herunder de 41 største engagementer og 456 øvrige engagementer, inkl. stikprøveengagementer, i alt svarerende til 25,8 % af bankens samlede udlån og garantier. Derudover blev alle engagementer med bankens bestyrelse og direktion gennemgået.

På baggrund af gennemgangen af engagementerne vurderede Finanstilsynet, at de samlede nedskrivninger er tilstrækkelige.

Ud af de 41 største engagementer har 11 engagementer svarende til 21,2 pct. i beløb objektiv indikation for værdiforringelse (OIV). Af de 11 engagementer med OIV er de fem engagementer overtaget ved fusionen med Sparbank. Heraf er en stor andel ejendomskunder. Bankens samlede ejendomseksponering på 12,0 pct. ultimo juni 2013 er dog ikke væsentligt højere end sammenlignelige institutter.

Bankens udlån til privatkunder og mindre og mellemstore erhvervskunder bortset fra landbrug har en normal bonitet. I stikprøven af erhvervsengagementerne klassificeret som svage af banken konstaterede Finanstilsynet en del engagementer med OIV. Finanstilsynet har givet banken et påbud om at gennemgå erhvervsengagementer med svaghedstegn med henblik på at identificere OIV.

Finanstilsynet konstaterede i enkelte tilfælde, at banken havde til hensigt at tilbageføre nedskrivninger inden for landbrug, hvor der efter bankens model ikke længere var OIV, men hvor der efter Finanstilsynets vurdering ikke var foretaget den tilstrækkelige vurdering. Finanstilsynet gav på denne baggrund banken påbud om at foretage en grundig vurdering af landmændenes mulighed for tilbagebetaling af bankgælden, før nedskrivninger tilbageføres. Banken har foretaget de nødvendige nedskrivninger og solvensreservationer på landbrug.

Bankens eksponering over for landbrug udgjorde 8,7 pct. de samlede udlån pr. 30. juni 2013.

Banken havde pr. 31. marts 2013 opgjort solvensbehovet til 10,1 pct. Bankens faktiske solvens var 15,9 pct. og 16,2 pct. i bankkoncernen.  Finanstilsynet vurderede på baggrund af undersøgelsen, at solvensbehovet var tilstrækkeligt til afdækning af bankens nuværende risici.

Gennemgangen af en række andre områder gav anledning til påbud. På kreditområdet manglede der således oplysninger om privatdelen af bankens mindre erhvervsengagementer, tilgangen til virksomhedspant ved opgørelse af sikkerheder var ikke konsekvent, og bankens sikkerhedsregistreringer var i nogle tilfælde behæftet med fejl og mangler. Banken modtog en risikooplysning om, at udskrifter fra datacentralen ikke i tilstrækkelig omfang underbygger de nødvendige samlede engagementsoplysninger.

Finanstilsynet har givet påbud om, at banken skal udbygge bankens politik for operationel risiko, således at den er i overensstemmelse med reglerne på området. Derudover blev givet påbud af mere administrativ karakter på markedsrisikoområdet. Endelig gav Finanstilsynet en risikooplysning om, at bankens manglende integration mellem anvendte it-systemer på markedsrisikoområdet forøger risikoen for fejl.
 

 

Senest opdateret 30-08-2013