Redegørelse om inspektion i Hvidbjerg Bank A/S

16-08-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var juni 2013 på inspektion i Hvidbjerg Bank. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor væsentlige områder i banken blev undersøgt.

2. Sammenfatning og risikovurdering.

Bankens forretningsmodel består i at betjene kunder i et område afgrænset af Thyholm, Struer, Holstebro og Viborg med traditionelle ind- og udlån.

Udlån til erhverv, der samlet set udgør ca. 37 procent af de samlede udlån, er fordelt på en række brancher, hvor landbrug udgør 9,8 pct. af de samlede udlån og garantier. Handel udgør 10,2 pct. De øvrige brancher udgør hver især mindre end 10 pct. Summen af store engagementer udgør knap 80 procent af basiskapitalen, hvilket er højere end gennemsnittet for institutterne i gruppe 3 (37,9 procent).

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen 66 af bankens største engagementer, udvalgt ud fra en risikobaseret tilgang, bankens engagementer med direktion og bestyrelse, samt en stikprøve på 75 engagementer. Gennemgangen omfattede i alt ca. 30 pct. af bankens engagementsmasse.

Finanstilsynet fandt, at der var objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) på 18 ud af de 66 største engagementer. De 4 af engagementerne blev fundet ved inspektionen. Finanstilsynet har påbudt banken at foretage yderligere nedskrivninger på ca. 10 mio. kr. Banken fik ligeledes påtale for tilbageførsel af nedskrivninger på 2 engagementer. Disse 2 engagementer indgår i de 4 ovennævnte engagementer.

Banken fik derudover flere risikooplysninger på kreditstyringsområdet, herunder vedrørende vurderingen af kundernes sikkerhedsstillelser i form af fast ejendom. Banken fik ligeledes påbud om at præcisere tidshorisonterne i likviditetsberedskabsplanen og kapitalfremskaffelsesplanen.

Hvidbjerg Bank havde opgjort solvensbehovet til 9,4 procent pr. ultimo marts 2013 og påregnet et solvensbehov på 9,6 procent pr. 30. juni 2013. Finanstilsynet fandt, at solvensbehovet ultimo juni 2013 mindst skal opgøres til 9,9 procent. Forskellen skyldes højere tillæg til afdækning af kreditrisici. Banken har opgjort sin faktiske solvens til 10,7 procent efter de nye ned-skrivninger.

Banken fik en risikooplysning om, at den solvensmæssige overdækning er beskeden, særligt i lyset af kommende nedvægtning af ansvarlig kapital. Banken fik endvidere påbud om at indsende en redegørelse for, hvorledes den påtænker at forøge overdækningen.

*Det bemærkes, at redegørelsen er opdateret pr. 23. august 2013.

 

 

 

 

Senest opdateret 23-08-2013