Manglende information om tillæg til oplyst kurs - Nordea Bank Danmark A/S - Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3

09-08-2013

Finanstilsynets afgørelse af 5. august 2013 I Nordea Bank’s ”Mobilbank Valutaberegner” oplyses det ikke, at banken lægger et tillæg på 0,4% til den oplyste kurs. Finanstilsynet fandt, at bankens kunder har krav på at blive oplyst om tillægget. Idet der er tale om en væsentlig information, som banken skal give sine kunder, for at kunden har mulighed for at træffe sit valg på et velinformeret grundlag.

Afgørelse

Nordea Bank Danmark A/S (herefter Nordea Bank) har handlet i strid med § 3 i bekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2013 om god skik for finansielle virksomheder (herefter; god skik bekendtgørelsen), ved ikke at oplyse om, at der lægges et tillæg på 0,4 %, til den kurs der oplyses i bankens ”mobilbank valutaberegner”.

Finanstilsynet påbyder i medfør af § 33, stk. 1, i god skik bekendtgørelsen, Nordea Bank at tilrette bankens ”mobilbank valutaberegner” således, at bankens kunder oplyses om tillægget og størrelsen herpå.

Baggrund

Den 13. december 2012 modtog Finanstilsynet en klage over, at Nordea Bank i deres ”mobilbank valutaberegner” oplyser bankens ”indkøbskurs” og ikke ”salgskurs”, hvilket betød at klager fik en anden kurs end forventet.

Klager oplyste endvidere, at han inden sin klage til Finanstilsynet, havde henvendt sig til Nordea Bank.

På baggrund af henvendelsen, havde banken den 6. september 2012 oplyst, at ”Jeg har modtaget kopi af din nota og kopi af sms, og jeg kan godt se at der er en forskel i kursen. Jeg har nu tjekket med vores kasserer og hun siger at kursen ændrer sig over dagen – den kurs du har købt til, er den kurs vi afregner til den dag – vi kan ikke ændre i kursen. Jeg har også tjekket kurserne på vores hjemmeside – og der står at kursen er vejledende + at kursen kan være forsinket fra mobilselskabet. Det kan være årsagen til at kursen er en anden.”

Dette svar var klager ikke tilfreds med, så han henvendte sig igen til Nordea Bank den 7. september 2012.

Samme dag svarede banken, at ”Jeg har gravet lidt dybere – og jeg har talt med vores valutaafdeling. De oplyser at den app. du sender med på valutaberegning viser en beregning på Nationalbankens middelkurs. Når vi handler valuta kommer der et tillæg til nationalbankens middelkurs. Du får oplyst nationalbankens middelkurs pr. 20.7, som var 19,24 dertil kommer bankens tillæg på 0,4 dvs. i køber derfor til kurs 19,64 den 20.07.”

På baggrund af klagen anmodede Finanstilsynet den 17. januar 2013 Nordea Bank om en redegørelse.

Finanstilsynet modtog den 4. februar 2013 Nordea Bank’s redegørelse, hvori banken oplyste, at valutaberegneren alene er et hurtigt værktøj, der skal give brugeren en vejledende indikation af kursrelationer og prisniveauer, hvilket fremgår af beregneren.

Den 25. april 2013 anmodede Finanstilsynet om en supplerende redegørelse vedrørende det tillæg som banken lægger til den kurs som oplyses i valutaberegneren.

Den 3. maj 2013 oplyste Nordea Bank, at det ikke er muligt at få den kurs der er oplyst i beregneren, idet den oplyste kurs er ”middelspotkursen” som er en beregningsfaktor, hvor der sker tillæg/fradrag henholdsvis ved køb/salg.

Det oplyses endvidere, at tillægsgebyret altid opkræves og at der ikke oplyses om tillægget i beregne-ren, da formålet med beregneren kun er at give brugeren et vejledende pristjek som f.eks. når kunden kigger på en vare i en butik, kurstillægget er her, uden betydning for købsbeslutningen.

Retligt grundlag

God skik bekendtgørelsen
Det fremgår af § 3, at en finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder.

Finanstilsynets vurdering

Ifølge § 3 i god skik bekendtgørelsen, skal et pengeinstitut handle redeligt og loyalt over for sine kun-der. Reglen er begrundet i hensynene til forbrugerne, konkurrenterne og andre erhvervsdrivende, samt almene samfundsinteresser. Bestemmelsen sikrer, at kunderne i landets pengeinstitutter kan have tillid til markedet og pengeinstitutterne.

Det vil f.eks. være uforendelig med god skik, hvis et pengeinstitut anvendte vildledende eller urigtige angivelser eller udelod væsentlige informationer.

Nordea Bank’s ”mobilbank valutaberegner” er en funktion i bankens smartphone app. Der oplyses en vekselkurs og man kan lave sin beregning fra danske kroner til en anden valuta eller omvendt. Over beregningen er der et ”!” og hvis man trykker herpå oplyses det, at ”Kurserne er vejledende og Nordea tager forbehold for fejl og mangler”. Når kunden har foretaget sin beregning kan han anvende app’ens kontaktfunktion og bestille den ønskede valuta. Hverken ved beregningen eller ved at trykke på ”!” oplyses der om, at der til den oplyste kurs lægges et tillæg på 0,4%.

Nordea Bank har oplyst, at beregneren alene er tiltænkt som et vejledende pristjek, når kunden f.eks. kigger på en vare i en butik. Det er dog Finanstilsynet opfattelse, at beregnerens opsætning tillige gør, at bankens kunder, kan opfatte beregneren således, at den også kan anvendes til køb af valuta. Be-regneren skal derfor være tilstrækkelig informativ i denne henseende.

Finanstilsynets finder, at eftersom valutakurser kan variere i løbet af en dag, grundet forhold som ban-ken ikke har indflydelse på, og det derfor er oplyst at kursen blot er vejledende, kan klager ikke have haft en berettiget forventning om at få den nøjagtige kurs som er anført i beregneren, da han henvendte sig til banken.

Det er imidlertid tilsynets opfattelse, at kunder har krav på at vide, at banken lægger et tillæg oveni den oplyste kurs. Idet der er tale om en væsentlig information, som banken skal give sine kunder, for at kunden har mulighed for at træffe sit valg på et velinformeret grundlag.

Nordea Bank har således ved den manglende information om tillægget ikke handlet redeligt og loyalt over for sine kunder.

På denne baggrund finder Finanstilsynet, at Nordea Bank har handlet i strid med § 3 i god skik bekendtgørelsen.

Finanstilsynet påbyder derfor i medfør af § 33, stk. 1 i god skik bekendtgørelsen Nordea Bank, at tilrette bankens ”mobilbank valutaberegner” således, at bankens kunder oplyses om tillægget og størrelsen herpå.

Senest opdateret 13-08-2013