Redegørelse om inspektion i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S

11-04-2013

1. Indledning

Finanstilsynet var i november 2012 på inspektion i Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S. Selskabet har tilladelse til at drive virksomhed som investeringsforvaltningsselskab i henhold til Lov om finansiel virksomhed.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. På inspektionen var der derfor især fokus på bestyrelsens og direktionens sammensætning og arbejde samt de organisatoriske krav til at drive virksomhed som investeringsforvaltningsselskab.

2. Sammenfatning

Selskabets virksomhed består i at administrere Investeringsforeningen Handelsinvest og Investeringsforeningen StockRate Invest.

Finanstilsynet har givet selskabets direktion påbud om at vurdere alle selskabets manuelle kontroller og tage stilling til, om dokumentation for udførte kontroller ud fra en væsentlighedsbetragtning skal angive, hvornår og af hvem en kontrol er udført. Dokumentation for kontrollerne skal danne grundlag for direktionens løbende vurdering af om tilrettelæggelsen og udførelsen af kontrollerne er hensigtsmæssig og betryggende.

Finanstilsynet har endvidere givet selskabet påbud om at udvide rapporteringen til bestyrelsen, så den også omfatter oplysning om, hvorvidt der er overensstemmelse mellem de aktuelle risikoniveauer for afdelingerne i de administrerede foreninger og de for afdelingerne fastsatte risikoprofiler

Senest opdateret 11-04-2013