Redegørelse om inspektion i Andelskassen Oikos

03-04-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i december 2012 på inspektion i Andelskassen Oikos. Undersøgelsen var en ordinær undersøgelse, hvor andelskassens væsentligste områder blev gennemgået med størst vægt på de områder, der efter Finanstilsynets opfattelse udgør de største risici for andelskassen.

Sammenfatning og risikovurdering

Andelskassens forretningsmodel består i at yde ind- og udlånsprodukter, primært til privatkunder. Andelskassens udlån til private udgør 82 pct. af de samlede udlån. En stor andel af andelskassens udlån finansierer private andelsboliger, hovedsagelig i Århus og København.

Andelskassens største erhvervseksponering er lån til velgørende organisationer i 3. verdenslande, specielt lån til microfinance, som udgør ca. 12 pct. af den samlede udlånsmasse. Disse udlån er dækket enten af bankgarantier eller kaution fra en privat organisation.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet andelskassens 33 største udlånsengagementer svarende til ca. 55 pct. af samlede udlånsengagementer samt alle engagementer med andelskassens direktion og bestyrelse. Finanstilsynet konstaterede, at boniteten af engagementerne ligger over gennemsnittet i sammenlignelige institutter (små pengeinstitutter i gruppe 4). Finanstilsynet fandt ved gennemgangen ingen nye nedskrivninger.

Fire af de gennemgåede engagementer har kaution fra samme private organisation. Finanstilsynet vurderer på baggrund af undersøgelsen, at de fire engagementer skal betragtes som ét samlet engagement i henhold til bekendtgørelse om store engagementer, hvilket betyder, at andelskassen overskrider § 145 i lov om finansiel virksomhed. Andelskassen har fået dispensation fra grænsen i § 145, således at der er tid til at nedbringe engagementet

Andelskassens andel af store engagementer udgjorde pr. 30. juni 2012 i alt 275,4 pct.. Den høje andel af store engagementer udgør efter Finanstilsynet opfattelse en risiko for andelskassen.  Finanstilsynet gav derfor andelskassen en risikooplysning om, at den høje andel af store engagementer bør nedbringes. Andelskassen overholder imidlertid Tilsynsdiamantens grænser, idet der ved opgørelsen af andelen af store engagementer i forhold til Tilsynsdiamanten ses bort fra engagementer under 3 mio. kr.

Andelskassen havde ultimo 2011 opgjort solvensbehovet til 11,2 pct. På baggrund af undersøgelsens resultater vurderer Finanstilsynet, at dette solvensbehov er tilstrækkeligt. Den faktiske solvens udgjorde pr. 30. juni 2012 14,4 pct.

Inspektionen gav herudover anledning til en række påbud i relation til andelskassens kreditpolitik og forretningsgange på kreditområdet samt til udformningen af bestyrelsens forretningsorden og protokol. Endvidere fik andelskassen påbud om at udnævne en risikoansvarlig og en complianceansvarlig.

Opdatering pr. 10. december 2013:
Andelskassen OIKOS har efter inspektionen indbragt Finanstilsynets påbud om, at de fire omtalte engagementer skal opgøres som ét efter § 145 i lov om finansiel virksomhed, for Erhvervsankenævnet. Erhvervsankenævnet har d. 28. november 2013 givet Andelskassen OIKOS medhold heri, hvorfor påbuddet er bortfaldet.

 

Senest opdateret 10-12-2013