Redegørelse om inspektion i Alm. Brand Bank A/S

02-04-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var på inspektion i Alm. Brand Bank A/S i november 2012 – februar 2013. Inspektionen var en funktionsundersøgelse, hvor bankens kreditområde samt en række øvrige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens engagementer er opdelt i en fortsættende portefølje og en portefølje, som banken ønsker at afvikle, herunder udlån til erhverv, landbrug og pantebreve.

Banken har negativ basisindtjening, hvilket gør den fremtidige kapitaludvikling meget afhængig af bedre konjunkturer. Således viser Finanstilsynets fremskrivning, at banken fremadrettet selv med en forventet udvikling i økonomien risikerer at komme tæt på det nuværende solvensbehov. Finanstilsynet gav banken en risikooplysning om, at den skal være særlig opmærksom på at skabe lønsomhed i den fortsættende forretning.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens 67 største udlånsengagementer samt 230 stikprøveengagementer blandt bankens øvrige engagementer, herunder størstedelen af bankens landbrugseksponering, i alt svarende til 58 pct. af bankens samlede udlån og garantier excl. pantebreve. Derudover blev samtlige engagementer med bankens bestyrelse og direktion gennemgået.

Bankens udlån til store erhvervskunder vedrører finansiering af ejendomme og en større landbrugsportefølje. Finanstilsynet konstaterede på undersøgelsen, at kreditkvaliteten af bankens store udlånsengagementer fortsat er dårlig, hvilket afspejler sig i, at kun 14 pct. af de store engagementer udviser normal kreditrisiko uden svaghedstegn, og at der er konstateret OIV (objektiv indikation for værdiforringelse) på ca. halvdelen af engagementerne. Bankens vurderinger af ejendomme og identifikation af OIV var generelt i overensstemmelse med Finanstilsynets vurderinger. Ved gennemgangen fandt Finanstilsynet yderligere nedskrivninger i forhold til 3. kvartal på 14 mio. kr., hvoraf en del var taget af banken i løbet af 4. kvartal.

Gennemgangen af stikprøver af de øvrige engagementer indikerede behov for yderligere nedskrivninger på 120-130 mio. kr. Heraf er ca. 50 mio. kr. på landbrugsengagementer og 70-80 mio. kr. primært på mindre privatkundeengagementer. 

Banken havde i forvejen foretaget en gruppevis nedskrivning på 50 mio.kr. på bankens landbrugskunder pr. 30. september 2012, der modsvarer de identificerede individuelle nedskrivninger. Banken havde desuden reserveret 82 mio.kr. i solvensbehovet til nedskrivning på bankens privatkunder. Banken skal nu gennemgå deres privatkunder med henblik på at foretage de nødvendige nedskrivninger.

Finanstilsynet konstaterede i gennemgangen af stikprøverne, at banken på privatområdet har mange delkunder, hvor engagementet alene udgøres af et udlån mod sikkerhed i fast ejendom, og hvor banken ikke har indblik i kundens økonomi. Sikkerhederne er ofte faldet væsentligt i værdi siden belåningstidspunktet. Finanstilsynet gav banken er risikooplysning om, at banken i forhold til sammenlignelige institutter på privatkundeområdet har en meget stor andel af delkunder, hvor banken har et begrænset overblik over kundens økonomi.

Som opfølgning på tidligere påbud er det Finanstilsynets vurdering efter gennemgang af bankens kreditpolitik, kreditorganisation og forretningsgange på kreditområdet, at bankens kreditpolitik og forretningsgange er blevet ajourført og tilpasset bankens situation på kreditområdet.

Finanstilsynet vurderede, at bankens forretningsmodel ikke var tilstrækkelig præcis og for kortfattet, bl.a. manglede en beskrivelse af planen for bankens afviklingsportefølje, som udgør ca. 65 pct. af de samlede udlån. Finanstilsynet gav på denne baggrund banken påbud om at opdatere forretningsmodellen.

Finanstilsynet vurderede, at hvervet som risikoansvarlig i et institut af Alm. Brand Banks størrelse er en fuldtidsstilling, og flere af den risikoansvarliges nuværende opgaver er svært forenelige med ansvaret som risikoansvarlig. Finanstilsynet gav på den baggrund banken påbud om at adskille hvervet som risikoansvarlig fra de ikke forenelige jobfunktioner.

Bankens individuelle solvensbehov er af bankens bestyrelse fastsat til 15,7 pct. pr. ultimo december 2012. Det er Finanstilsynets vurdering, at dette solvensbehov tager tilstrækkelig højde for de nuværende risici i banken. Bankens faktiske solvens var 19,4 pct. og 18,5 pct. i bankkoncernen ultimo december 2012.

Bankens likviditetsmæssige overdækning var pr. 31. december 2012 på 256 pct. over kravene i lov om finansiel virksomhed. Det er Finanstilsynets opfattelse, at banken nu med forhøjelsen af indlånsbasen har en forsvarlig likviditet. Banken skal fortsat løbende holde Finanstilsynet orienteret om bankens likviditetsstatus.

 

Senest opdateret 02-04-2013