Påbud for anvendelse af Finanstilsynet som argument for indsendelse af oplysninger om økonomiske forhold – Alm. Brand Bank A/S

17-04-2013

Finanstilsynets afgørelse af 15. november 2012. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3

Afgørelse

Finanstilsynet påbyder Alm. Brand Bank ikke at anvende tilsynet, som begrundelse for, at banken anmoder kunderne om at indsende oplysninger om økonomiske forhold.

Finanstilsynet finder den pågældende begrundelse for at være i strid med § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv.

Sagsfremstilling

Finanstilsynet modtog en klage den 27. september 2012, hvori klageren oplyste, at en bankrådgiver fra Alm. Brand Bank den 26. september 2012 havde kontaktet klager telefonisk med henblik på at besvare en række spørgsmål.

Bankrådgiverne havde forklaret, at klager var udvalgt på baggrund af en stikprøvekontrol foretaget af Finanstilsynet. Endvidere blev det oplyst, at på grund af Finanstilsynets krav til Alm. Brand Bank, skulle klager redegøre for dennes økonomiske forhold.

Efter den telefoniske henvendelse fremsendte bankrådgiveren et omfattende budgetskema, hvor klager skulle oplyse om lønindkomst, ejerudgifter, lån til bolig, fasteudgifter mv.

Senere den 26. september 2012 rettede klager telefonisk henvendelse til bankrådgiveren. Efterfølgende skrev bankrådgiveren endnu en gang til klager, hvoraf bl.a. nedenstående fremgik:

”… Finanstilsynet udtrækker løbende et antal engagementer i de Danske pengeinstitutter landet rundt, herunder også Alm. Brand Bank. I denne runde er Jeres engagement på listen. Vi skal derfor bede jer om, at fremsende følgende oplysninger til os/mig, dog skal vi bruge dokumenterne senest mandag d. 01.10.2012 (vi beklager meget den korte tidsfrist). …”

Afslutningsvist fremgik det af mailen, at klager skulle fremsende årsopgørelse for 2011, lønseddel, budget, oplysninger om familieforhold mv.

Klager oplyste bl.a. over for Finanstilsynet, at klager og dennes kone var henholdsvis 81 og 75 år samt at de ikke var sikre på at deres voksne børn ville acceptere, at Alm. Brand Bank fik oplyst deres CPR.-nr.

Finanstilsynet anmodede den 2. oktober 2012 Alm. Brand Bank om at redegøre for sagen, herunder oplyse om hvor mange kunder spørgeskemaet var udsendt til.

Med brev af 15. oktober 2012 redegjorde Alm. Brand Bank for sagen. Alm. Brand Bank oplyste, at det ikke var udtryk for Alm. Brand Banks politik på området, hvilket allerede inden den konkrete anmodning blev udsendt, blev meddelt alle relevante medarbejdere. Af denne meddelelse fremgik det eksplicit, at det var Alm. Brand Bank, der ønskede oplysningerne fra kunderne. Det var ligeledes præciseret, at Finanstilsynets inspektionsbesøg aldrig måtte anvendes som argument for, at Alm. Brand Bank bad kunderne om indlevering af økonomiske oplysninger.

Straks Alm. Brand Bank erfarede ved et telefonopkald fra Finanstilsynet til bankens direktør den 28. september 2012, at dette alligevel var sket, udsendtes samme dag en ny meddelelse til alle filialer, dels for at få adfærden stoppet og dels for at få en afklaring af, hvor mange kunder Finanstilsynet er blevet nævnt overfor og hvor mange spørgeskemaer, der var udsendt til Alm. Brand Banks kunder.

Alm. Brand Bank erfarede, at det alene var en enkelt af Alm. Brand Banks filialer, hvor ovennævnte begrundelse havde været anvendt. Udsendelse af spørgeskemaet var ikke standard ved anmodningen om indlevering af økonomiske oplysninger, men blev konkret anvendt for at skabe klarhed over hvilke oplysninger, Alm. Brand Bank ønskede.

Afslutningsvist oplyste Alm. Brand Bank, at spørgeskemaet alene var udsendt til ganske få (ca. 4-6) af den pågældendes filials kunder i forbindelse med Finanstilsynets inspektion og altid efter en forudgående telefonisk kontakt. Brugen af Finanstilsynet som begrundelse for anmodningen om indlevering af økonomiske oplysninger blev bragt til øjeblikkelig ophør, straks Alm. Brand Bank blev opmærksom herpå.

Retligt grundlag

I henhold til § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. skal en finansiel virksomhed handle redeligt og loyalt over for sine kunder. Af vejledningen til bestemmelsen fremgår det, at

”§ 3 stiller krav om, at den finansielle virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder. Bestemmelsen er et supplement til § 43 i lov om finansiel virksomhed og pålægger bl.a. de finansielle virksomheder at tilrettelægge deres virksomhed således, at kunden gives mulighed for at træffe sit valg på et velinformeret grundlag.

Reglen om god skik er begrundet i hensynene til forbrugerne, konkurrenterne og andre erhvervsdrivende samt almene samfundsinteresser. Reglen skal sikre, at kunder i finansielle virksomheder kan have tillid til markedet og de finansielle virksomheder. God skik reglerne bidrager således til et velfungerende finansielt marked. Der er tale om en retlig standard, som skal fortolkes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende samfundsnormer.”

Det følger af § 33, stk. 1, i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., at Finanstilsynet i medfør af § 348, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, kan give påbud om berigtigelse af forhold, der er i strid med bestemmelser i bekendtgørelsen.

Vurdering

Hvorvidt den enkelte kunde har en løbende forpligtelse til at indsende oplysninger om dennes økonomiske forhold til Alm. Brand Bank vil være reguleret af aftaleforholdet mellem aftaleparterne.

Det vil derfor altid være Alm. Brand Bank, som anmoder kunden om at indsende oplysningerne om kundens økonomiske forhold uanset om Finanstilsynet er på inspektionsbesøg eller ej i banken.

Finanstilsynet vurderer, at det er i strid med § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv., at Alm. Brand Bank anvender Finanstilsynets inspektion som argument for, at banken har anmodet den pågældende kunde om indlevering af økonomiske oplysninger.

Konklusion

Finanstilsynet vurderer på baggrund af de foreliggende oplysninger, at Alm. Brand Bank udviser en adfærd, der er i strid med § 3 i god skik-bekendtgørelsen. Finanstilsynet påbyder derfor banken, at sikre, at banken senest den 1. december 2012 følger § 3, således, at banken ikke anvender Finanstilsynet som begrundelse for, at banken anmoder kunderne om indlevering af økonomiske oplysninger, uanset om Finanstilsynet er på inspektionsbesøg eller ej.

Klagevejledning

Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet, Langelinie Allé 17, Postboks 2000, 2100 København Ø, tlf. 41 72 71 45, jf. § 372, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet skal gøre opmærksom på, at det kan være forbundet med et gebyr at klage.

Offentliggørelse

Det følger af § 354 b i lov om finansiel virksomhed, at Finanstilsynet skal orientere offentligheden om sager, som er behandlet af Finanstilsynet og som er almen interesse. Finanstilsynet finder, at denne sag er af almen interesse så påbuddet vil derfor blive offentliggjort på Finanstilsynets hjemmeside.

Med venlig hilsen

Ulla Brøns Petersen     Sune Fomsgaard
Vicekontorchef      Fuldmægtig

Senest opdateret 14-05-2013